Krátce z města

16.11.2017

 • Zástupci vedení města navštívili zaměstnance nemocnice
  Starosta Pavel Fojtík dnes společně s místostarostou Adrienou Garielovou zavítali na setkání vedení Nemocnice Nymburk sro se zaměstnanci, kterých se sešel hojný počet.
  Hlavním tématem se staly informace o prodeji či pronájmu nemocnice, které kolují nejen mezi zaměstnanci nemocnice, ale i mezi širokou nymburskou veřejností. Starosta uvedl na pravou míru dezinformace a také nastínil postup a směr, jakým se budou další jednání ubírat. Zaměstnance uklidnil, že prioritním zájmem města coby vlastníka nemocnice je zachování veškeré základní péče a přednesl svůj osobní názor, ke kteremu se připojila i paní místostarostka Gabrielova, že preferují ze tří variant možného vývoje zachování stávajícího stavu, který znamená jistotu rozvoje a personální stabilitu.

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

14.11.2017

 • Nymburk si připomněl Den válečných veteránů
  V sobotu 11. listopadu v 11 hodin a 11 minut si Nymburk tradičně připomněl Den válečných veteránů. Slavnostní akt k výročí konce první světové války a uctěním památky těch, kteří bojovali za svobodu naší vlasti, se konal v Parku hrdinů v Havlíčkově ulici.
  V úvodu pamětník a vojenský veterán Jan Rykl společně se starostou Pavlem Fojtíkem připomněli události první světové války a její vliv na další uspořádání Evropy a vznik Československa. Následně přítomní legionáři společně se starostou položili věnec k pomníku a promluvila i farářka Československé církve evangelické Kateřina Roskovcová, která své vystoupení zakončila modlitbou. Na závěr shromáždění zazněla státní hymna a slavnostní salva.
  Odkaz: zde

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

13.11.2017

 • V Mateřské škole U pejska a kočičky už si zase hrají děti
  Už dnes se mohly děti vrátit zpět do své Mateřské školy U pejska a kočičky (Karla Čapka 1968) a i přes určitá omezení byl provoz školky zahájen. Byl vytvořen provizorní vstup do areálu a zabezpečeny všechny dosavadní výkopy. Díky tomu se mohly děti vrátit o 14 dní dříve, než byl plánovaný termín dokončení. V rámci stavebních prací došlo k výměně potrubí teplovodních rozvodů ústředního vytápění a rozvodů teplé užitkové vody, které byly v havarijním stavu. Provedeno bude ještě uzemnění objektů (hromosvody) a příprava pro budoucí kabeláže.

  Zhotovitelem je firma Martin Pouska VODA-TOPENÍ-PLYN a termín dokončení všech stavebních prací je plánován do konce listopadu.

  V loňském roce byla v mateřské škole provedena i výměna vnitřních instalací a s tím související stavební úpravy (vodovod, kanalizace, vytápění, elektroinstalace, oprava podlah vč. hydroizolace, nové zařizovací předměty, nová topná tělesa, obezdívky stoupaček kanalizace a WC, nové obklady a dlažby, marmoleum, nové malby stěn a stropů).


  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

10.11.2017

 • Regenerace panelového sídliště Drahelice (VI. etapa) je v plném proudu
  V této etapě se jedná o část sídliště Drahelice, konkrétně rekonstrukci ulic Karla Čapka, Jurije Gagarina a Vítkovická. Při rekonstrukci je kladen důraz na zklidnění ulic a bezbariérové řešení pěších zón, vybudování parkovacích zálivů podél stávajících komunikací, terénní úpravy, sadové úpravy, nové veřejné osvětlení a mobiliář.

  Rovněž oznamujeme, že v průběhu prosince letošního roku bude zahájeno předčasné užívání stavby 6. etapy revitalizace sídliště. Důvodem předčasného užívání před kompletním dokončením jsou neprovedené přeložky VN a NN kabelů starého typu společnosti ČEZ Distribice a.s.

  Přes veškerou snahu se totiž nepodařilo dohodnout s distributorem el. energie dřívější termín přeložek, než začátkem roku 2018. Z tohoto důvodu nebudou kompletně dokončeny některé chodníky (ul. Vítkovická) a některá parkovací stání (ul. Jurije Gagarina).

  Věříme, že občané pochopí vzniklou situaci a budou dbát zvýšené opatrnosti při pohybu po nedokončených komunikacích do doby řádné kolaudace stavby.

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

08.11.2017

 • Stavební práce v Mateřské škole U pejska a kočičky jdou do finále
  V současné chvíli probíhají stavební práce v Mateřské škole U pejska a kočičky, Karla Čapka 1968, jedná se o výměnu rozvodů topení a vody, které byly v havarijním stavu. V rámci stavebních prací dochází k výměně potrubí teplovodních rozvodů ústředního vytápění, rozvodů teplé užitkové vody. Zhotovitelem je firma Martin Pouska VODA-TOPENÍ-PLYN a termín dokončení stavebních prací byl plánován na 25. listopadu. Dobrou zprávou je, že s největší pravděpodobností se děti budou moci do školky vrátit o 14 dní dříve, než byl plánovaný termín dokončení.
  V loňském roce byla v mateřské škole provedena i výměna vnitřních instalací a s tím související stavební úpravy (vodovod, kanalizace, vytápění, elektroinstalace, oprava podlah vč. Hydroizolace, nové zařizovací předměty, nová topná tělesa, obezdívky stoupaček kanalizace a WC, nové obklady a dlažby, marmoleum, nové malby stěn a stropů).


  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

07.11.2017

 • Vzpomínka na válečné veterány
  Nymburk si i letos připomene Den válečných veteránů, který se slaví 11. listopadu, tedy v den, kdy bylo před 99 lety v železničním vagonu u francouzského městečka Compiègne podepsáno příměří mezi Německem a státy Dohody a fakticky tak byly ukončeny boje 1. světové války.

  Pietní akt se uskuteční v sobotu 11. listopadu v 11 hodin a 11 minut v parku Hrdinů za přítomnosti vedení města a veteránů.

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

06.11.2017

 • Náměstí Přemyslovců bude oživeno novou zelení
  Přestárlé a nevhodné stromy na severní straně náměstí jsou nahrazeny novou zelení. Původní zeleň byla zanedbaná a značně ubírala na atraktivitě území, nelákala k zastavení, posezení ani odpočinku. Nevzhledné jehličnany s podsadbou z plazivých jalovců a brslenů byly ve spolupráci s TS Nymburk nahrazeny stromy s podsadbou
  z trvalek a cibulovin. Do každého ze tří záhonů byl navržen jeden listnatý strom, javor mléč s vysoko nasazenou korunou, což umožní lidem průhledy náměstím a zatraktivní celý prostor. Velikost sázeného listnáče je okolo 4-5 m a v těchto podmínkách může být finální výška stromu za 90 let asi 15–18 m. V každém záhonu budou trvalkové výsadby s dosadbou cibulovin (narcisy, tulipány, sněženky, krokusy, kakosty, denivky, bohyšky, kontryhel, bergénie atd.) tak, aby se co nejvíce prodloužila doba kvetení v průběhu roku a celý prostor dostal na atraktivitě. U každého záhonu budou po obou stranách instalovány lavičky sloužící k odpočinku a posezení ve stínu stromů.

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

03.11.2017

 • Město ve spolupráci s TS prodloužilo svoz bioodpadu!
  Z důvodu příznivých klimatických podmínek a zvýšeného zájmu občanů o svoz bioodpadu bylo s ředitelem Technických služeb města dohodnuto prodloužení. Svoz bioodpadu bude nově probíhat do 28.11.2017.

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

02.11.2017

 • Město Nymburk podpořilo žádost Farní charity Nymburk
  Rada města schválila žádost o poskytnutí finančního příspěvku Farní charitě Nymburk výši 20 000 Kč na částečnou úhradu nákladů spojených s provozem a poskytováním služeb Farní charity v Nymburce (Tyršova č.p. 696). Jedná se o služby, které v tomto rozsahu nezajišťuje žádná jiná organizace na území města.

  Farní charita Nymburk zajišťuje následující služby:

  - Sociální šatník a humanitární sklad, spojený s dobročinným obchůdkem.
  - Dobrovolnické centrum pro asistentskou službu (návštěvy v nemocnici, procházky s handicapovanými lidmi atd.)
  - Denní centrum pro lidi bez přístřeší.
  - Projekt Ictus (návrat lidí postižených mozkovou příhodou do plnohodnotného života).
  - Půjčování kompenzačních pomůcek.
  - ChariTaxi pro starší spoluobčany a držitele karet TP, ZTP a ZTP/P možnost odvozu naším automobilem.

  Odkaz: zde

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

31.10.2017

 • Hřbitov zdobí nové chodníky
  Město, ve spolupráci s Technickými službami města Nymburk, stále pokračuje v budování nových chodníků na hřbitově. Nevyhovující vyšlapané hlavní cesty TS nahrazují chodníky ze zámkové dlažby.

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

27.10.2017

 • Pietní akt u příležitosti Dne vzniku samostatného československého státu
  Místostarostka města Nymburk, Mgr. Adriena Gabrielová u příležitosti 99. výročí vzniku Československé republiky položila věnce k pomníkům obětí první světové války. Pietní akty se konaly v pátek 27. října v Parku Hrdinů u pomníku obětem I. a II. světové války, na nymburském hřbitově u hrobu obětí první světové války a k pamětní desce u Sokolovny.

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

26.10.2017

 • Na radnici byla předána městská vyznamenání
  Ve středu 25. října byla na radnici slavnostně předána významná městská ocenění. Vyznamenání Nymburský lev II. třídy uděluje rada města Nymburk, vyznamenání Nymburský lev III. třídy uděluje starosta města Nymburk.

  - Nymburský lev II. třídy byl udělen MUDr. Arnoštu Václavíčkovi za významný přínos při budování moderní zdravotnické péče v Nymburce.
  - Nymburský lev II. třídy byl udělen ppor. Petru Růžičkovi za dlouholetou příkladnou práci pro Policii ČR a zásluhy o výchovu desítek kriminalistických techniků.
  - Nymburský lev II. třídy byl udělen Oldřichu Syrovému za významné zásluhy o rozvoj sportovního letectví na Nymbursku. Nadšený aviatik, modelář, letecký instruktor a jeden ze zakladatelů letiště u Hořátve (1950). V letošním roce oslavil 90. narozeniny.
  - Nymburský lev III. třídy byl udělen paní Marii Bláhové za dlouholetou vynikající pedagogickou činnost v oboru hry na příčnou flétnu. Marie Bláhová vyučuje na ZUŠ B. M. Černohorského v Nymburce a během let dosáhla vynikajících výsledků ve výuce hry na příčnou flétnu a v komorní hře příčných fléten.
  - Nymburský lev III. třídy byl udělen plk. Ing. Luďku Turkovi za dlouholetou, spolehlivou spolupráci při prohlubování bezpečnostní situace ve městě Nymburk a v souvislosti s požární ochranou na úseku prevence a represe.
  - V letošním roce byl také udělen Nymburský lev II. třídy Vladimíru Mišíkovi. V sobotu 15. září ho zpěvákovi předal přímo na pódiu starosta Pavel Fojtík. Městské vyznamenání obdržel Vladimír Mišík u příležitosti letošních 70. narozenin. Dalším důvodem byla skutečnost, že kapela ETC byla založena před 44 roky právě v Nymburce.

  Město Nymburk udělilo od 28. 10. 1998, kdy byla vyznamenání předávána poprvé, některého ze Lvů 188 osobnostem a 17 organizacím, celkem tedy 192 Lvů. Čestných občanů je městem evidováno celkem 22.

  Odkaz: zde

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

25.10.2017

 • Nerudovu ulici zdobí nové stromy
  V rámci rekonstrukce chodníku v ulici Nerudova byly ve spolupráci s Technickými službami vysázeny i nové stromy. Jedná se celkem o 17 stromů druhu Javor Babyka. TS Nymburk vysadilo stromořadí po cele délce této ulice.

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

24.10.2017

 • Senioři si užívali ,,svůj‘‘ týden
  Letošní třetí ročník akce RADNICE SENIORŮM se opět povedl (2. - 9.10). Krásné počasí přilákalo spoustu občanů, kteří se připojili a vychutnávali si bohatý program. Zahájení akce se konalo v Obecním domě, kde se všichni u kávy a zákusku seznámili s programem na celý týden.
  Senioři mohli vyslechnout různé přednášky, o bezpečnosti s Městskou policií Nymburk, zacvičit si ve sportovním centru na Tyršáku a užít si relaxační masáže, vířivku a další procedury. Zhlédnout film v Kině Sokol nebo si zatančit na akci Čas na čaj. Projít město s historikem a starostou Pavlem Fojtíkem a poslechnout si jeho výklad o renesančních památkách Nymburka. Účastníci si mohli prohlédnout nově otevřený dům pro seniory - Rezidence Labské Terasy a seznámit se s Centrem sociálních a zdravotních služeb Poděbrady, o.p.s., které v domě provozuje i Denní stacionář pro klienty z Nymburka a okolí. Strávit zábavné hudební odpoledne v Panoramě s opékáním špekáčků. Všichni účastníci si akci pochvalovali a už teď se prý těší na další ročník.
  Odkaz: zde

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

24.10.2017

 • Domov Mladá poslal městu děkovný dopis
  Město Nymburk poskytlo Domovu Mladá finanční příspěvek ve výši 8 900 Kč. Domov Mladá je poskytovatel sociálních služeb a byl zřízen v roce 2003 Středočeským krajem. Poskytuje pobytovou sociální službu občanům s různými druhy zdravotního postižení zejména mentálního charakteru a se sníženou soběstačností (kapacita 65 osob) a současně zajišťuje denní stacionář (max. pro 5 osob). Zabezpečuje celodenní zdravotní a ošetřovatelskou péči a dále různé terapie a aktivizační činnosti (canisterapie, hiporehabilitace, činnost hudební skupiny Vážky, pracovní dílny,…), to vše prostřednictvím odborného personálu.

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

23.10.2017

 • Odvlhčení kaple sv. Jana Nepomuckého pokračuje!
  Po úspěšně dokončených prvních etapách rekonstrukce kaple sv. Jana Nepomuckého nyní probíhá další. Cílem této etapy je odvlhčení spodní části stavby (základy a navazující zdivo), zajištění statických poruch zdiva, terénní úpravy a s tím spojené odvodnění stavby do dešťové kanalizace. Provede se i přeložka optického kabelu a instalace venkovního osvětlení v chodníčku okolo kaple. Vydlážděn bude nejen chodníček, ale i nová přístupová cesta k hlavnímu vchodu. Stavební práce začaly v září a probíhají v souladu s památkáři, jelikož se jedná o kulturní památku zapsanou v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek ČR a nachází se v městské památkové zóně Nymburk. Jako zhotovitel byla vybrána firma Building agency s.r.o., z Kolína a termín dokončení je stanoven do 30. 11. 2017.

  Odkaz: zde

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

17.10.2017

 • Nymburský historický podzim se blíží
  Letošní „Nymburský historický podzim“ připomene jednu z nejpozoruhodnějších osobností novodobých dějin, univerzitního profesora a prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka, od jehož úmrtí uplynulo v září tohoto roku již 80 let. Pozornost bude věnována jak jeho politickému a myšlenkovému odkazu, tak i proměnám vnímání Masarykovy osobnosti v různých etapách naší nedávné historie. O své pohledy na T. G. Masaryka se ve svých příspěvcích podělí jeden z nejuznávanějších českých historiků Robert Kvaček (Filozofická fakulta Univerzity Karlovy) a spolu s ním i historici mladší generace: Michal Stehlík (Národní muzeum a Filozofická fakulty Univerzity Karlovy), Michal Plavec (Národní technické muzeum) a Zdeněk Hazdra (Ústav pro studium totalitních režimů), který tematické odpoledne připravil a bude jím provázet.

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

16.10.2017

 • Úsekový radar na území obce Všechlapy
  Od září běží testovací provoz úsekového radaru na území obce Všechlapy. Město Nymburk vyšlo maximálně vstříc zvýšení bezpečnosti právě v této obci, kde denně projede po hlavním tahu silnice I. třídy až 15000 automobilů. Byl zvoleno technické řešení úsekového radaru, jenž v délce 870 metrů chrání přechody i zvýšení bezpečnosti napříč celou obcí. Po tříletém úsilí bude konečně vyslyšeno přání všech Všechlapáků, aby auta při průjezdu obcí respektovala předepsanou rychlost. Ze zkušebního provozu je zřejmé, že už pouhé umístění radarů a pohled řidičů na ně přináší ovoce. Automobily již nyní, projíždí obcí rychlostí do 50 km/hod.

  Zdroj: PhDr. Pavel Fojtík (starosta)

16.10.2017

 • Setkání obcí a měst správního obvodu města Nymburk
  Dnes se proběhlo na radnici setkání obcí a měst správního obvodu města Nymburk. Starostové a starostky okolních obcí přijeli diskutovat a dozvědět se nové informace z odboru správních činností, odboru výstavby. Dále nejnovější aktuality k novele zákona o střetu zájmů a informace ze sociální problematiky. Starosta města Nymburk Pavel Fojtík ještě všem přítomným podal informace k dopravě v regionu a umístění radaru v obci Všechlapy.

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

13.10.2017

 • PARKUJTE OHLEDUPLNĚ!
  Včera proběhla v Nymburce akce Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje s názvem – PARKUJTE OHLEDUPLNĚ!
  Akce byla zaměřena na řidiče a řidičky, kteří si neuvědomují možný dosah svého jednání při špatném parkování a tím stěžují průjezdnost pro řidiče hasičských vozidel. Kampaň reaguje na stále se zhoršující stav průjezdnosti na sídlištích.
  Odkaz: zde

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)