Základní informace k volbám do zastupitelstva obce

Rozhodnutím prezidenta republiky publikovaným ve Sbírce zákonů dne 13.04.2022 pod č. 81/2022 Sb. byly vyhlášeny volby do zastupitelstev obcí a volby do 1/3 Senátu Parlamentu České republiky (I. kolo).

Dny stanovené pro konání voleb v České republice:

 • pátek 23. září 2022 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a
 • sobota 24. září 2022 od 8:00 hodin do 14:00 hodin.

Mapa a přehled volebních okrsků – Nymburk ZDE
Telefonní spojení do všech volebních místností v územním obvodu Městského úřadu Nymburk
Počet členů Zastupitelstva města Nymburka na volební období 2022–2026 činí 21 členů a byl schválen usnesením č. 19 na 2. zasedání Zastupitelstva města Nymburka.
Základní právní předpisy týkající se voleb do zastupitelstev obcí
 • Ústava České republiky (čl. 99 až 105),
 • Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o volbách“),
 • Vyhláška č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“),
 • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o obcích");
 • Směrnice rady 94/80/ES ze dne 19. prosince 1994, kterou se stanoví pravidla pro výkon práva volit a práva být volen v obecních volbách pro občany Unie s bydlištěm v členském státě, jehož nejsou státními příslušníky;
 • Smlouva o fungování EU /čl. 20 odst. 2 písm. b), č. 22 odst. 1/;
 • Listina základních práv EU /č. 40/.
Volby do zastupitelstev obcí i volby do Senátu Parlamentu ČR probíhají pouze na území České republiky.
Ve volbách do zastupitelstev obcí může volit státní občan ČR nebo státní občan členského státu EU zapsaný do dodatku stálého seznamu voličů.
POZOR!!! Do zastupitelstva obce není možné volit na voličský průkaz. Tzn., že každý volič hlasuje ve volebním okrsku podle místa trvalého pobytu..
Informace pro voliče, kteří jsou občany jiného členského státu EU:
Ve volbách do zastupitelstev obcí mohou volit kromě občanů ČR také občané jiného členského státu Evropské unie, kteří mají na území města registrovaný trvalý nebo přechodný pobyt a zároveň jsou zapsáni do dodatku stálého seznamu voličů. O zápis do dodatku mohou občané EU požádat osobně nebo písemně, a to tak, aby jejich žádost došla úřadu nejpozději ve středu 21. září v 16:00 hodin. Občané EU, kteří mají trvalý nebo přechodný pobyt na území města Nymburka, podávají žádost o zápis do dodatku stálého seznamu voličů Odboru správních činností Městského úřadu Nymburk. Při podání žádosti volič prokáže své státní občanství a trvalý, případně přechodný pobyt na území města Nymburka.
O zápis do dodatku nemusí žádat občané EU, kteří jsou v něm zapsáni z minulých voleb, a to i když volili v jiné obci (tzn., že změnili místo trvalého/přechodného pobytu).

Prokázání totožnosti Volič musí ve volební místnosti prokázat svou totožnost a státní občanství
 • platným občanským průkazem,
 • platným cestovním pasem České republiky,
 • jde-li o cizince, průkazem o povolení k trvalému pobytu nebo potvrzením o přechodném pobytu (od 2. 8. 2021 osvědčením o registraci).

Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství potřebnými doklady, nebude mu hlasování umožněno.

Hlasovací lístek
Hlasovací lístky obdrží voliči nejpozději 3 dny přede dnem voleb (20. září 2022). Ve dnech voleb je možné požádat o hlasovací lístek ve volební místnosti.
Hlasovací lístek může být vytištěn oboustranně. V takovém případě je v zápatí uveden text "Pokračování na druhé straně".
V těchto volbách má volič tolik hlasů, kolik se v dané obcí volí zastupitelů. Proto je nutné upravit hlasovací lístek jedním z uvedených způsobů:
 1. Označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před názvem volební strany pouze jednu volební stranu. Tím je dán hlas kandidátům této volební strany v pořadí dle hlasovacího lístku v počtu, kolik členů zastupitelstva obce má být voleno.
 2. Označit v rámečcích před jmény kandidátů křížkem toho kandidáta, pro kterého volič hlasuje, a to z kterékoli volební strany. Nejvýše lze označit tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva obce má být zvoleno.
 3. Kombinovat oba způsoby a označit křížkem jednu volební stranu a dále v rámečku před jménem kandidáta další kandidáty z libovolných ostatních volebních stran. V tomto případě je dán hlas jednotlivě označeným kandidátům. Z označené volební strany je dán hlas podle pořadí na hlasovacím lístku pouze tolika kandidátům, kolik zbývá do počtu volených členů zastupitelstva.
Pokud volič označí křížkem volební stranu, neoznačuje již v této volební straně konkrétní kandidáty. K označení kandidátů u této volební strany se v takovém případě nepřihlíží.
Vzorový hlasovací lístek a informace o případných tiskových chybách jsou zveřejněny ve volební místnosti.
Ve volební místnosti se zveřejňují informace o případném vzdání se kandidatury nebo odvolání kandidáta (pokud registrační úřad obdržel prohlášení do 48 hodin před zahájením voleb). Při zjišťování výsledků voleb se k hlasům odevzdaným pro takového kandidáta nepřihlíží.

Volby do zastupitelstev obcí se letos konají společně s volbami do 1/3 Senátu Parlamentu České republiky. Úřední obálky a hlasovací lístky pro jednotlivé volby jsou tak od sebe barevně odlišeny. Hlasovací lístek a úřední obálka pro volby do zastupitelstev obcí jsou barvy šedé, hlasovací lístky a úřední obálka pro volby do Senátu (I. kolo) jsou barvy žluté.

Volič musí dbát na to, aby do úřední obálky vložil pouze jeden hlasovací lístek, jinak je hlas voliče neplatný.

Při souběhu voleb musí být hlasovací lístek vložen do úřední obálky téže barvy, jinak je hlas voliče neplatný.

Neplatné jsou rovněž hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise, hlasovací lístky, které jsou přetržené, a hlasovací lístky, které nejsou vloženy do úřední obálky.

Hlasování do přenosné volební schránky
Nemůže-li se volič ze závažných, zejm. zdravotních, důvodů dostavit do volební místnosti, bude mu umožněno hlasovat do přenosné volební schránky , se kterou se na jeho žádost dostaví zástupci příslušné okrskové volební komise.
O hlasování do přenosné schránky lze požádat na Odboru správních činností Městského úřadu Nymburk telefonicky na číslech 325 501 521, 325 501 511, 725 948 478 nebo 325 501 101, případně zasláním e-mailu na adresu: mail@meu-nbk.cz, nebo ve dnech voleb u příslušné okrskové volební komise.
INFORMACE PRO KANDIDÁTY
Podle § 20 odst. 1 zákona o volbách mohou být volební stranou:

 • registrované politické strany a politická hnutí, jejichž činnost nebyla pozastavena, a jejich koalice,
 • nezávislí kandidáti,
 • sdružení nezávislých kandidátů nebo
 • sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů.

Nezávislý kandidát kandiduje sám pod svým jménem. Volební strana typu nezávislý kandidát se tak nijak nezakládá nebo neregistruje.

Sdružení nezávislých kandidátů je neformálním uskupením, nikde neregistrovaným. Sdružení nezávislých kandidátů je obdobně jako nezávislý kandidát volební stranou ad hoc, tj. jen pro volby, ve kterých kandiduje.

Náležitosti kandidátní listiny upravuje ustanovení § 22 odst. 1 písm. a) až i) zákona o volbách. Vzor kandidátní listiny stanoví Ministerstvo vnitra v příloze č. 1 vyhlášky jako vzor č. 6.

Ke kandidátní listině musí být také přiloženo dle ustanovení § 22 odst. 3 zákona o volbách vlastnoručně podepsané prohlášení kandidáta, že souhlasí se svou kandidaturou, že mu nejsou známy překážky volitelnosti, popřípadě tyto překážky pominou ke dni voleb do zastupitelstva obce a že nedal souhlas k tomu, aby byl uveden na jiné kandidátní listině pro volby do téhož zastupitelstva obce. Na prohlášení kandidát dále uvede místo, kde je přihlášen k trvalému pobytu, a datum narození. Vzor prohlášení kandidáta je stanoven v příloze č. 1 vyhlášky jako příloha ke vzoru č. 6.

Nezávislý kandidát nebo sdružení nezávislých kandidátů připojí ke kandidátní listině petici podepsanou voliči podporujícími kandidaturu této volební strany. Potřebný počet podpisů voličů je stanoven v příloze k zákonu o volbách, a to ve vztahu k počtu obyvatel obce k 1. lednu toho roku, v němž se konají volby.

Ačkoliv vzor petice není zákonem stanoven, musí petiční listina vždy obsahovat v záhlaví a na každé její další straně následující údaje:

 • název volební strany,
 • název zastupitelstva obce, do kterého volební strana kandiduje,
 • rok konání voleb.

Petiční listina dále obsahuje podpisy voličů, u kterých musí být uvedeno jméno, příjmení, datum narození a místo, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu. Nebudou-li údaje podepsaných voličů kompletní, nelze jejich hlasy pro podporu volební strany započítat. Nezapočítávají se také podpisy kandidátů samých.

Podepisovat se na petici mohou jen voliči (viz ust. § 4 odst. 1 zákona o volbách). Podpisy na petici je možno sbírat i před vyhlášením voleb do zastupitelstev obcí, je však třeba počítat s tím, že kandidátní listiny spolu s přílohami jsou přezkoumávány až ve lhůtě 66 - 60 dnů přede dnem voleb (nikoliv dříve) a údaje týkající se voličů, jež jsou uvedeny na petici, musí být platné v době, kdy je registrační úřad přezkoumává. Pokud v průběhu přezkoumávání některý z údajů není platný, nebude podpis dotyčného voliče započítán do potřebného celkového počtu. Je proto vhodné při sbírání podpisů počítat s jistou rezervou.

Sběr podpisů na podporu kandidatury nelze realizovat prostřednictvím elektronického nástroje k podávání petic podle zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o právu petičním“). Volební zákon neumožňuje nahradit podpis podporující osoby prostřednictvím tohoto nástroje, který vznikl výlučně pro podání petice podle zákona o právu petičním. "Podpisy" sesbírané v rámci předmětného nástroje tak volební zákon neumožňuje registračnímu úřadu akceptovat.

Kandidátní listina spolu s vlastnoručně podepsaným prohlášením kandidáta, peticí a podpisy voličů podporujícími kandidaturu volební strany se podává registračnímu úřadu, a to dle ustanovení § 21 odst. 3 zákona o volbách nejpozději do 66 dnů přede dnem voleb (lhůta končí v úterý 19. července 2022 v 16.00 hodin).