Základní informace k volbám do 1/3 Senátu Parlamentu České republiky

Rozhodnutím prezidenta republiky publikovaným ve Sbírce zákonů dne 13.04.2022 pod č. 81/2022 Sb. byly vyhlášeny volby do zastupitelstev obcí a volby do 1/3 Senátu Parlamentu České republiky (I. kolo).Dny stanovené pro konání voleb v České republice:

 • pátek 23. září 2022 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a
 • sobota 24. září 2022 od 8:00 hodin do 14:00 hodin.

Obce ve správním obvodu pověřeného úřadu Nymburk, kde se budou konat volby do Senátu: Bobnice, Budiměřice, Čilec, Dvory, Hrubý Jeseník, Chleby, Jizbice, Jíkev, Kamenné Zboží, Kostomlátky, Kostomlaty nad Labem, Košík, Krchleby, Křinec, Loučeň, Mcely, Netřebice, Nový Dvůr, Nymburk, Oskořínek, Rožďalovice, Seletice, Straky, Vestec, Všechlapy, Zbožíčko, Žitovlice.
Mapa a přehled volebních okrsků – Nymburk ZDE
Telefonní spojení do všech volebních místností v územním obvodu Městského úřadu Nymburk
Seznam základních právních předpisů týkajících se voleb do Senátu
 • Zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů;
 • Zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
 • Vyhláška č. 233/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
 • Vyhláška č. 118/2006 Sb., kterou se určují zastupitelské úřady, kterým budou při volbách do Poslanecké sněmovny hlasovací lístky dodány, a zastupitelské úřady, kterým bude hlasovací lístek zaslán k vytištění nebo rozmnožení přenosovou technikou, ve znění pozdějších předpisů;
 • Vyhláška č. 396/2003 Sb., kterou se stanoví bližší podmínky způsobu složení a vrácení kauce a složení a vrácení příspěvku na volební náklady v souvislosti s konáním voleb do Parlamentu České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
Volby do zastupitelstev obcí i volby do Senátu Parlamentu ČR probíhají pouze na území České republiky.
Do Senátu může volit pouze státní občan ČR.
Voličský průkaz
Volič, který nemůže nebo nehodlá volit ve volbách do Senátu ve svém volebním okrsku, může požádat obecní úřad v místě svého trvalého pobytu o vydání voličského průkazu, avšak pouze v případě, že jsou v tomto volebním obvodu vyhlášeny volby do Senátu. S tímto voličským průkazem může volič hlasovat jen v obcích ve svém volebním obvodu.

Volič, který má trvalý pobyt mimo území ČR, požádá o vydání voličského průkazu příslušný zastupitelský úřad (volič je zde zapsán ve zvláštním seznamu voličů). S tímto voličským průkazem může volič hlasovat v kterémkoli z 27 senátních volebních obvodů, ve kterých probíhají volby.

Voliči lze vydat pouze jeden voličský průkaz pro příslušné kolo voleb.

O voličský průkaz lze požádat ode dne vyhlášení voleb (od 13.04.2022):

 • osobně nejpozději dne 21. září 2022 do 16:00 hodin (24. srpna 2022 u zastupitelského úřadu) nebo
 • písemně tak, aby byla žádost doručena obecnímu úřadu nejpozději dne 16. září 2022 v 16:00 hodin. Žádost v listinné podobě musí být opatřena úředně ověřeným podpisem voliče, žádost podaná v elektronické podobě musí být zaslána prostřednictvím datové schránky voliče (NE e-mailem s elektronickým podpisem).

Obecní úřad (případně zastupitelský úřad v zahraničí) předá nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj. nejdříve dne 8. září 2022, voličský průkaz osobně voliči, nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle.

Voličský průkaz volič odevzdá před hlasováním ve volební místnosti.

Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát.

Volič musí ve volební místnosti prokázat svou totožnost a státní občanství České republiky
 • platným občanským průkazem,
 • platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem.
Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství potřebnými doklady, nebude mu hlasování umožněno.

Hlasovací lístky
Hlasovací lístky obdrží voliči nejpozději 3 dny přede dnem voleb (20. září 2022). Ve dnech voleb je možné požádat o sadu hlasovacích lístků ve volební místnosti. Zde zároveň volič obdrží od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku opatřenou úředním razítkem. Volič v prostoru určeném k úpravě hlasovacích lístků vloží do úřední obálky jeden hlasovací lístek pro kandidáta, pro kterého se rozhodl hlasovat. Hlasovací lístek se nijak neupravuje.

Volby do Senátu Parlamentu České republiky se letos konají společně s volbami do zastupitelstev obcí. Úřední obálky a hlasovací lístky pro jednotlivé volby jsou tak od sebe barevně odlišeny. Hlasovací lístek a úřední obálka pro volby do zastupitelstev obcí jsou barvy šedé, hlasovací lístky a úřední obálka pro volby do Senátu (I. kolo) jsou barvy žluté.

Volič musí dbát na to, aby do úřední obálky vložil pouze jeden hlasovací lístek. Při souběhu voleb musí být hlasovací lístek vložen do úřední obálky téže barvy, jinak je hlas voliče neplatný.


Neplatné jsou rovněž hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise, hlasovací lístky, které jsou přetržené, a hlasovací lístky, které nejsou vloženy do úřední obálky.

Hlasování do přenosné volební schránky
Nemůže-li se volič ze závažných, zejm. zdravotních, důvodů dostavit do volební místnosti, bude mu umožněno hlasovat do přenosné volební schránky, se kterou se na jeho žádost dostaví zástupci příslušné okrskové volební komise.

O hlasování do přenosné schránky lze požádat na Odboru správních činností Městského úřadu Nymburk telefonicky na číslech 325 501 521, 325 501 511, 725 948 478 nebo 325 501 101, případně zasláním e-mailu na adresu: mail@meu-nbk.cz, nebo ve dnech voleb u příslušné okrskové volební komise.

Druhé kolo voleb do Senátu
Pokud žádný z kandidátů nezíská v prvním kole voleb nadpoloviční většinu hlasů, bude se konat druhé kolo voleb. Ve druhém kole kandidují pouze dva nejúspěšnější kandidáti z prvního kola.

Druhé kolo se bude konat v pátek 30. září 2022 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 1. října 2022 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Požádat o voličský průkaz v době mezi prvním a druhým kolem voleb lze pouze osobně. Úřad může vydávat voličské průkazy do 28. září 2022 do 16.00 hodin.

Jestliže se před druhým kolem voleb kandidát své kandidatury vzdá, pozbude práva být volen nebo zemře, postupuje do druhého kola voleb kandidát, který se v prvním kole voleb umístil na třetím místě; v takovém případě se druhé kolo může uskutečnit v pátek 7. října 2022 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 8. října 2022 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Hlasovací lístky (barvy šedé) pro II. kolo voleb již voliči nebudou dodány předem, ale volič je obdrží přímo ve volební místnosti ve dnech druhého kola voleb. Zde také obdrží úřední obálku (barvy šedé).

Vzor žádosti o vydání voličského průkazu ZDE
Vzor plné moci k vyzvednutí voličského průkazu ZDE