E-podatelna

Před vyplněním a odesláním si pečlivě přečtete pravidla pro elektronickou podatelnu Městského úřadu Nymburk, které jsou níže.
Obecné informace o zpracování osobních údajů - ZDE
* Adresu vypište ve tvaru ulice, čp a město.
** Emailovou adresu uvádějte ve správném tvaru.
Pokud chcete dopis adresovat konkrétní osobě, uveďte ji v kolonce "adresát" ve tvaru "Jméno, Příjmení".
Povinná položka je text dopisu a Vaše emailová adresa, ostatní položky vyplňovat nemusíte.

Pravidla pro elektronickou podatelnu Městského úřadu Nymburk

1. Elektronická podatelna městského úřadu je určena pro příjem veškerých datových zpráv v elektronické podobě.

2. Elektronická podání lze uskutečnit:


 • zasláním elektronickou poštou na e-mailovou adresu  mail@meu-nbk.cz
 • použití poštovního formuláře na stránkách Městského úřadu Nymburk - www.mesto-nymburk.cz
 • Městský úřad Nymburk neumožňuje osobní a poštovní přijímání datových zpráv na technických nosičích (CD, FD)

3. Provozní doba elektronické podatelny:


den čas
pondělí, středa 7:30 - 17:00
úterý 7:00 - 15:30
čtvrtek 7:00 - 16:00
pátek 7:00 - 13:00

4. Formáty datových zpráv a příloh:


 • .doc (Microsoft Word od verze 97), .pdf (Acrobat Reader), .xls (Microsoft Excel od verze 97), .rtf, .txt, .html, .gif, .jpg, .jpeg
 • při použití jiných formátů nebude elektronická podatelna způsobilá tato podání přijmout.
 • spustitelné soubory ( např. .exe, .com apod.) nebudou přijaty - při zjištění jejich výskytu budou z bezpečnostních důvodů smazány.
 • archivační soubory ( např. .zip, .rar apod.) nebudou přijaty.
5. Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý software, není zpracovávána.
6. Maximální přípustná velikost přijímané zprávy nebo přílohy: 10 MB

7. Jednou e-mailovou zprávou zasílejte pouze jedno podání.

 • Pokud součástí jednoho podání je více elektronických dokumentů, musí být zřejmé, který dokument je vlastním podáním a které dokumenty jsou dalšími elektronickými přílohami tohoto podání.

8. Pravidla potvrzování doručení datových zpráv:

Doručení datové zprávy se odesilateli potvrzuje:

 • pokud zpráva obsahuje elektronický podpis a kvalifikovaný certifikát vydaný akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb
 • z přijaté datové zprávy lze zjistit elektronickou adresu odesilatele

Součástí zprávy o potvrzení je:

 • zaručený elektronický podpis oprávněného zaměstnance městského úřadu v Nymburce
 • datum a čas, kdy byla datová zpráva doručena
 • identifikátor datové zprávy (dokumentu) přidělený elektronickou podatelnou

Doručení datové zprávy neobsahující elektronický podpis a kvalifikovaný certifikát se potvrzuje emailovou zprávou s textem "potvrzení o doručení datové zprávy".

9. Elektronická podání přijatá prostřednictvím elektronické podatelny a splňující předepsané náležitosti, úřad vyřizuje stejnými postupy a ve stejných lhůtách jako podání neelektronická.

10. Seznam právních předpisů, podle kterých je možné vůči úřadu činit právní úkony v elektronické podobě a náležitosti těchto úkonů:

a) Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Písemná žádost o informaci podle tohoto zákona, nemusí být podepsána zaručeným elektronickým podpisem.

Podle § 14 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb. musí být z podání zřejmé, kterému povinnému subjektu je určeno a kdo jej činí. U podání prostřednictvím telekomunikačního zařízení musí být uvedena rovněž příslušná identifikace žadatele (například elektronická adresa). Neobsahuje-li žádost tyto údaje, není žádost podáním ve smyslu tohoto zákona a žádost se odloží.

b) Podání podle zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád) (§ 37):

 • musí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb; současně musí být uveden poskytovatel certifikačních služeb, který certifikát vydal a vede jeho evidenci, nebo musí být certifikát k podání připojen, nebo
 • nemusí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb; v takovém případě musí být do 5 dnů doplněno - viz výše.

Podle § 37 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. z podání musí být patrno, kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje. Fyzická osoba uvede v podání jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování podle § 19 odst. 3. v podání souvisejícím s její podnikatelskou činností uvede fyzická osoba jméno a příjmení, popřípadě dodatek odlišující osobu podnikatele nebo druh podnikání vztahující se k této osobě nebo jí provozovanému druhu podnikání, identifikační číslo a adresu zapsanou v obchodním rejstříku nebo jiné zákonem upravené evidenci jako místo podnikání, popřípadě jinou adresu pro doručování. Právnická osoba uvede v podání svůj název nebo obchodní firmu, identifikační číslo nebo obdobný údaj a adresu sídla, popřípadě jinou adresu pro doručování. Podání musí obsahovat označení správního orgánu, jemuž je určeno, další náležitosti, které stanoví zákon, a podpis osoby, která je činí.

c) Stížnosti, oznámení a podněty nemusí být podepsány zaručeným elektronickým podpisem.

Datové zprávy zaslané úřadu, jejichž náležitosti neupravuje právní předpis, nemusí být podepsány zaručeným elektronickým podpisem. Jedná se například o běžnou e-mailovou komunikaci mezi pracovníky úřadu a občany.