Loučeň

Upravený návrh pro veřejné projednání

Textová část

Textová část [0 kB | pdf]

Vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu Loučeň na udržitelný rozvoj území [0 kB | pdf]

Vyhodnocení vlivů Územního plánu Loučeň dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životníprostředí [0 kB | pdf]

Grafická část

HLAVNÍ VÝKRES - Plochy RZV (řešené území) [0 kB | pdf]

HLAVNÍ VÝKRES - Plochy RZV (výřezy) [0 kB | pdf]

HLAVNÍ VÝKRES - Prostorové uspořádání (výřezy) [0 kB | pdf]

Základní členění [0 kB | pdf]

Veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace [0 kB | pdf]

POŘADÍ ZMĚN V ÚZEMÍ – ETAPIZACE [0 kB | pdf]

ŠIRŠÍ VZTAHY [0 kB | pdf]

KOORDINAČNÍ VÝKRES - (řešené území) [0 kB | pdf]

KOORDINAČNÍ VÝKRES - (výřezy) [0 kB | pdf]

ZPF [0 kB | pdf]

Plochy vymezené v předchozím ÚP a záměry v území [0 kB | pdf]

Plochy vymezené v předchozím ÚP a vyhodnocení rozvoje - schéma [0 kB | pdf]

Návrh zadání územního plánu Loučeň

Textová část [0 kB | pdf]

Grafická příloha [0 kB | pdf]

Změna č.2

Textová část [0 kB | pdf]

Hlavní výkres - A [0 kB | pdf]

Hlavní výkres - B [0 kB | pdf]

Nesrovnalosti [0 kB | pdf]

Základní členění [0 kB | pdf]

Koordinační výkres - A [0 kB | pdf]

Koordinační výkres - B [0 kB | pdf]

Veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace [0 kB | pdf]

Etapizace [0 kB | pdf]

Zpråva o uplatňovåní územního plånu

Zpråva o uplatňovåní územního plånu [0 kB | pdf]