Historie a současnost Nymburka

Královské město Nymburk se rozkládá na obou březích řeky Labe, v úrodné části středního Polabí. Leží v nadmořské výšce 186 m, přibližně 50 km východně od Prahy, a má téměř 15 000 obyvatel.


Město bylo založeno ve druhé polovině 13. století Přemyslem Otakarem II. a po celý středověk patřilo mezi nejvýznamnější města v zemi. Již záhy po svém založení se Nymburk stal jedním ze strategických měst chránících srdce českého království - Prahu. Bylo důležitou oporou královské moci. Počátky osídlení strategického opukového pahorku nad řekou, přes níž vedl vyhledávaný brod, sahají hluboko do historie. Svědčí o tom řada archeologických nálezů, zejména objev kostrového hrobu z mladší doby kamenné (3600 let před Kristem). Tento skříňový mohylový hrob byl odkryt v roce 1994, jedná se o zcela unikátní nález.


Husitské války v 15. století se dotkly města jen nepatrně (byl vydrancován klášter dominikánů) a tak rozkvět trval celé období gotiky a renesance prakticky do začátku 17. století. Třicetiletá válka (1618-1648) přervala život bohatého a výstavného měšťanského sídla. Během ní byl Nymburk vypálen a vydrancován, pevnost byla téměř zničena, hradby pobořeny. Jen pomalu se do města vracel život, často ještě narušen velkými požáry. Zlomem v novodobé historii bylo až zavedení železnice k městu v roce 1870. Od té doby se sídlo rozrůstalo, byly vystavěny nové budovy, došlo k regulaci řeky Labe, k výstavbě nového mostu a hydroelektrárny s plavební komorou. Město po staletích expandovalo za pás hradeb. Původní středověký půdorys ale zůstal zcela zachován.


Historické jádro Nymburka bylo r. 1992 vyhlášeno městskou památkovou zónou. Najdete v ní především chrám sv. Jiljí, vzácnou ukázku gotické cihlové architektury z let 1280 - 1380, část cihlové hradby v lokalitě Na Přístavě, oba vodní příkopy, kterými dodnes proudí říční voda. Dále kapli sv. Jana Nepomuckého - původně součást kostela dominikánského kláštera z 13. století, obnovenou renesanční radnici z roku 1526, bývalou městskou vodárnu z roku 1597 zvanou Turecká věž, morový sloup z roku 1717 nebo zpřístupněnou část renesanční sladovny ze 16. století v přízemí budovy Městského úřadu v ulici U Staré sladovny. Všechny tyto pamětihodnosti a další zajímavá místa jsou zahrnuty v naučné turistické trase s 68 zastávkami, kterou pro návštěvníky Nymburka připravilo město spolu se Společností přátel starého Nymburka. Mapa zachycující tyto body je umístěna mimo jiné i na Náměstí Přemyslovců.


Z Nymburka pochází několik významných osobností, např. František Rachlík (spisovatel), bratři Václav a Josef Kramolínovi (barokní malíři), Jan z Wojkowicz (básník a spisovatel) a ing. Emil Zimmler (projektant vodních cest). Na počest hudebního skladatele Bohuslava Matěje Černohorského pořádá město každoročně mezinárodní hudební festival - Nymburské dny B. M. Černohorského. Ve města žila a tvořila celá řada dalších osobností, např. spisovatelka Božena Němcová, básník Jan Neruda, hudební skladatel Václav Kálik či režisér Miroslav Macháček.


Zcela výjimečné postavení má ale v Nymburce světově proslulý spisovatel Bohumil Hrabal, který ve zdejším pivovaru prožil své dětství a mládí. Město ve Vlastivědném muzeu zřídilo v r. 1999 stálou expozici, která přibližuje návštěvníkům jeho život a dílo. Návštěvník zde může dále zhlédnout ještě expozice „Nymburk v proměnách věků“ a „Z dějin železnice“. V muzeu jsou pravidelně pořádány výstavy historických sbírek, výstavy výtvarného umění a další kulturní akce.


Milovníci pěší turistiky, bruslaři a především cyklisté rádi využijí Polabskou cyklostezku. Malebné břehy řeky Labe a jeho slepé rameno Na Remanenci lákají k rybaření. Vyznavači nevšedních sportovních aktivit si ve Volnočasovém centru Veslák vyzkouší např. umělou horolezeckou stěnu nebo nízkou lanovou dráhu. Nymburské Sportovní centrum je jedním z nejrozsáhlejších, nejvšestrannějších a nejkvalitnějších sportovních zařízení v republice. Ke sportovnímu vyžití lze využít např. plavecký bazén, zimní stadion, volně přístupná hřiště pro míčové hry, skatepark nebo minigolf. Místem jako stvořeným pro romantická dostaveníčka je rozlehlý anglický park Ostrov se vzácnými dřevinami a stylovým hotelem.


Nymburk nabízí mnoho ubytovacích zařízení. Návštěvník si může vybrat z nabídky hotelů, penzionů a turistických ubytoven. Pobyt ve městě jistě zpříjemní restaurace, hospůdky, bary, kavárny, cukrárny a čajovny.


Dnes je Nymburk hospodářským a kulturním centrem regionu středního Polabí, město se staletou tradicí vaření dobrého piva, důležitý železniční uzel, město zeleně, sportu a kvalitních cyklostezek. Toto vše je jen část pestrého obrázku našeho města, které rozhodně stojí za Vaši návštěvu.


Geologické poměry

Nymburk se nachází v soustavě České křídové tabule, jejíž součástí je oblast Středolabské tabule s podcelkem Nymburská kotlina, ležícím na rozhraní dvou okrsků - Milovické tabule a Sadské roviny. Tato kotlina je erozně denudační sníženinou při středním toku Labe, se střední nadmořskou výškou 187 m. n. m. (Nymburk - 186 m. n. m.).


Bezprostřední okolí města má rovinný až plošinný charakter, s nízkými říčními terasami (Jizera, Labe, Cidlina), údolními nivami, pokryvy a přesypy navátých písků (např. Písečný přesyp u Píst), zarovnanými slínovcovými povrchy a se vzácnými svědeckými vrchy (např. Chotuc - 252 m. n. m.).


Skalní podloží Nymburka je tvořeno druhohorními sedimenty - písčitými slínovci (opukami) středně turonského stáří, v nichž se běžně nacházejí zkameněliny různých mořských mlžů - Inoceramus, Pecten aj. Hloubka druhohorního moře v těchto místech dosahovala až 200 metrů. V nadloží opuk se nacházejí čtvrtohorní pokryvné útvary, zastoupené hlínami a písky. Výrazným exogenním fenoménem Nymburské kotliny je řeka Labe, která město obtéká na jižní straně a již od neolitu tvořila přirozenou ochranu osídlení. Velmi důležitým byl také labský brod, vlastně opukový práh, který spojoval břehy již od pravěku. Byl součástí staré cesty od jihu k severu, zvané Žitavská, která směřovala od Kouřimi přes Sadskou, Nymburk, na Mladou Boleslav a dále na sever.

Zajímavé související odkazy