Dotace na opravu a údržbu vnějšího vzhledu budov, které se nacházejí v Městské památkové zóně Nymburk

Pravidla programové dotace na opravu a údržbu vnějšího vzhledu budov, které se nacházejí v Městské památkové zóně Nymburk

Pravidla programové dotace (dále jen „Pravidla“) vychází z platných Zásad o poskytování peněžních prostředků z rozpočtu města Nymburk, která byla schválena ZM Nymburk dne 11.11.2015, usnesením č. 92 (dále jen „Zásady“).

1. Účel

 1. Účelová dotace je určena na částečnou úhradu odborných prací jako stavebně-historický a restaurátorský průzkum a dále na úhradu nákladů, spojených se zachováním, obnovou a regenerací nemovitostí, nacházejících se na území Městské památkové zóny města Nymburk (dále jen MPZ Nymburk) v roce 2022.

 2. Uznatelnými náklady v tomto smyslu se rozumí náklady na úhradu odborných prací jako stavebně-historický a restaurátorský průzkum a na opravu a údržbu vnějšího vzhledu budov, tj.:
  - fasády,
  - střechy,
  - oken,
  - dveří, vrat a výkladců.

2. Důvody podpory dotačního programu

Obecným důvodem vyhlášení dotačního programu je trvale zlepšovat stav nemovitostí v MPZ Nymburk v souladu se zásadami památkové péče.

3. Finanční rámec dotačního programu

 1. Celkový objem dotačního programu na rok 2022 činí 1.000.000 Kč.

 2. Maximální výše finanční podpory města pro jeden projektový záměr činí 200.000 Kč, nejvýše však 50 % skutečných nákladů (z ceny díla nebo materiálu) spojených s obnovou vnějšího vzhledu dané nemovitosti podle podmínek programu.

 3. Při provádění prací svépomocí nebudou hrazeny práce, ale 50 % z ceny materiálu, a to do max. výše 200.000 Kč.

 4. Při provádění stavebně-historického a restaurátorského průzkumu může být poskytnuto max. 30.000 Kč, při 50 % spoluúčasti.

 5. Finanční podpora může být poskytnuta na akce realizované a dokončené v roce 2022.

 6. Pokud je žadatel plátce DPH, nemůže být tato zahrnuta do nákladů na obnovu.

 7. Na jednu nemovitost může být v příslušném roce poskytnut jen jeden příspěvek.

 8. Žadatel je povinen dodržet podíl vlastních prostředků na realizaci obnovy objektu, stanovený ve smlouvě. Budou-li skutečné náklady nižší, než základ pro stanovení dotace (tj. celkové náklady na obnovu objektu uvedené v žádosti), bude absolutní částka dotace úměrně snížena podle stanoveného poměru výše dotace. Budou-li skutečné náklady na realizaci projektu vyšší než částka, ze které byla odvozena výše dotace, výše dotace se nemění.

4. Okruh způsobilých žadatelů

 1. Způsobilým žadatelem je fyzická nebo právnická osoba, která je vlastníkem budovy v MPZ Nymburk.

 2. Žadatel smí podat pouze jednu žádost pro daný kalendářní rok.

 3. Žadatelé o poskytnutí dotace musí mít vyrovnány veškeré finanční závazky vůči městu Nymburk k datu podání žádosti. Splnění této podmínky doloží žadatel potvrzením o bezdlužnosti. (Vydá pověřený odbor městského úřadu Nymburk)

5. Lhůty

 1. Pro podání žádosti
      Od: 15.03.2022Do: 29.07.2022

 2. Pro rozhodnutí o poskytnutí dotace o poskytování dotace rozhodují v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, orgány města Nymburk, na základě návrhu zpracovaného Odborem školství a kultury a památkové péče Městského úřadu Nymburk.

 3. Rada města Nymburk v termínu do 31. srpna 2022. Zastupitelstvo města Nymburk v termínu do října 2022.

6. Kritéria pro hodnocení žádosti

 1. Celkové zhodnocení objektu (váha 20 %)
 2. Význam a naléhavost provedených oprav vzhledem ke stavu před započetím prací.5 – 15 bodů

 3. Lokace objektu (váha 20 %)
 4. Význam objektu v rámci města.3 – 10 bodů

 5. Zachování kulturně-památkových hodnot (váha 30 %)
 6. a) Obnova respektuje původní vzhled, konstrukce, stavební prvky, atd. 10 bodů
  b) Obnova respektuje původní vzhled, konstrukce, stavební prvky, atd. pouze z části. 5 bodů
  c) Obnova nerespektuje původní vzhled, konstrukce, stavební prvky, atd. 0 bodů

 7. Samostatné zhodnocení žádosti úsekem památkové péče (váha 30 %)
 8. - Samostatné bodové ohodnocení žádosti udělí pracovníci památkové péče Městského úřadu Nymburk, žádost bude zhodnocena komplexně, zohledněna spolupráce žadatele s úsekem památkové péče Nymburk, atd. Pracovníci památkové péče doporučují přidělit žadateli následující počet bodů ve škále 2 až 15 jako např. méně přínosné/naléhavé, velmi přínosné/velmi důležité, atd.

  Hodnota jednoho bodu se stanoví propočtem z celkové částky určené na podporu účelu stanoveného tímto dotačním programem.

7. Podmínky pro poskytnutí dotace

 1. S příjemcem dotace bude uzavřena veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Nymburk (dále jen „smlouva“). Vzor smlouvy je přílohou programu.

 2. Dotace bude převedena na účet žadatele až poté, co žadatel předložením příslušných dokladů prokáže, že byly provedeny práce v rozsahu smlouvy o dílo / nakoupeného materiálu.
  Příslušnými doklady se zejména rozumí:
  - účetní doklady za provedené práce v souladu se smlouvou o dílo;
  - účetní doklady za nákup materiálu;
  - fotodokumentace před zahájením stavby a z průběhu stavby;
  - zápis ze závěrečného kontrolního dne, kde bude potvrzeno, že akce proběhla v souladu se zájmy památkové péče.

 3. Další požadavky a podmínky pro čerpání dotace mohou být poskytovatelem zahrnuty do smlouvy o poskytnutí účelové dotace.

 4. Příjemce dotace odpovídá za hospodárné použití přiznaných prostředků v souladu s obecně závaznými předpisy a v souladu se smlouvou o poskytnutí dotace. Pověřený odbor městského úřadu v součinnosti s některými ostatními odbory (např. stavební úřad, interní audit, ekonomický odbor, apod.) je oprávněn kontrolovat použití příspěvku. Příjemce příspěvku je povinen umožnit pověřeným osobám zpřístupnit ke kontrole plnění věcné stránky akce obnovy, jíž se týká příspěvek a umožnit těmto pověřeným osobám nahlížet do účetních dokladů týkajících se akce obnovy a dotace. Dotčené odbory městského úřadu provedou po dohodě s pověřeným odborem u jednotlivých příjemců dotací namátkovou kontrolu s cílem ověření řádného použití dotace. Při zjištění neplnění podmínek smlouvy nebo porušení zákonných postupů příjemcem příspěvku navrhne pověřený odbor postup směřující k nápravě, případně navrhne vrácení poskytnuté finanční dotace příjemce. Pro kontrolu dodržování podmínek, za kterých byl příspěvek přiznán a pro uplatnění nápravných opatření za porušení rozpočtové kázně při hospodaření příjemce s příspěvkem, platí zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění a zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě (zákon o finanční kontrole) v platném znění.

 5. Na dotaci není právní nárok.

8. Žádost

 1. Vzor žádosti a potřebné přílohy k žádosti jsou k dispozici na webových stránkách města Nymburk www.mesto-nymburk.cz (záložka Městský úřad – formuláře ke stažení – výběr odboru školství, kultury a památkové péče).

 2. Nedílnou součástí žádosti jsou její přílohy.
Ing. Mach Tomáš, Ph.D. v.r.
starosta města
Stanislava Tichá v.r.
místostarostka města
Kontaktní osoba:
Eva Markusová DiS., (325 501 377) eva.markusova@meu-nbk.cz

V Nymburce dne 03.02.2022
Program byl schválen Radou města Nymburk dne 26.1.2022 usnesením č. 30.
Program byl zveřejněn na elektronické úřední desce Městského úřadu Nymburk dne 3.2.2022.