Evropská unie pomáhá i v Nymburce !

loga

Lokální strategie zvyšování kvality základních škol v ORP Nymburk

Projekt: ORP Nymburk – společně na cestě ke kvalitě vzdělávání
CZ.1.07/1.1.00/46.0021

Strategie k nahlednutí zde

Projekt EPC výsledky druhého zúčtovacího období

Výsledky druhého zúčtovacího období projektu energetických úspor v objektech města můžeme hodnotit jako dobré. Dosažená úspora v referenčních cenách překročila garantované hodnoty o 7,8 % a meziročně došlo ke zlepšení výsledků o 4%. Celkový přínos pro město je i po zahrnutí všech souvisejících nákladů projektu vyšší, než byly původní projektové předpoklady.

Výsledky druhého zůčtovacího období zde

Celá průběžná zpráva za druhé zúčtovací období zde

Projekt EPC výsledky prvého zúčtovacího období

Výsledky prvního zúčtovacího období projektu energetických úspor v objektech města můžeme hodnotit jako dobré. Dosažená úspora v referenčních cenách překročila garantované hodnoty o 4%. Celkový přínos pro město je i po zahrnutí všech souvisejících nákladů projektu vyšší, než byly původní projektové předpoklady.

Výsledky prvého zůčtovacího období zde

Strategie rozvoje města Nymburk na období 2020 - 2023

Strategie rozvoje města Nymburk na období 2020 - 2023 obsahuje analytickou část, návrhovou část a akční plán se zásobníkem projektů na období 2020 - 2022. Dokument byl schválen zastupitelstvem města Nymburk.

Strategie rozvoje města Nymburk na období 2011 – 2020

Postup prací na zpracování Strategie rozvoje města na období 2011 – 2020 byl průběžně pro veřejnost zveřejňován na této webové stránce a 15. září 2010 a 1.prosince 2010 ve „Zpravodaji města„.

Dále uvedená verze strategie rozvoje byla schválena na jednání zastupitelstva města dne 13.12.2010.

Generel pouliční dopravy v Nymburce

Evropská unie pomáhá i v Nymburce

Město Nymburk získalo z prostředků Evropské unie dotaci z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na realizaci projektu „Strategické plánování a související vzdělávání ve městě Nymburk“ ve výši 975 297,14 Kč. v  souladu s pravidly platnými pro příjemce finanční podpory je příjemce mimo jiné povinný zpracovat a předávat poskytovateli podpory ve stanovených lhůtách monitorovací zprávy o realizaci projektu. Prvá zpráva o zahájení realizace projektu monitoruje úvodní dva měsíce. Tímto článkem chceme informovat také širokou veřejnost o uskutečněných krocích a o dalším postupu při řešení uvedeného projektu.

V prvé řadě byly provedeny základní administrativní kroky nezbytné pro rozběhnutí projektu, výběr zpracovatele nosné části projektu-komplexní strategie rozvoje města a dále zajištění prvního školení z celkově 6 plánovaných vzdělávacích akcí. Kontaktními osobami projektu jsou: Ing. Vlastimil Janda (vlastimil.janda@ meu-nbk.cz) manažer projektu, Karel Feller (karel.feller@meu-nbk.cz) koordinátor strategie, kteří podají informace a zajistí projednání případných připomínek.

První vzdělávací akce pro cílovou skupinu složenou ze zaměstnanců městského úřadu. proběhla 7.července a byla zaměřena na prohloubení benchmarkingových aktivit v souvislosti se strategickým plánováním. Účastníci získali nové prohlubující informace o metodě benchmarkingu a osvojili si dovednosti při vyhodnocování dat. Tyto poznatky dále využijí v rámci své pracovní činnosti při implementaci zpracovávané strategie rozvoje města (viz ilustrační foto).

Jednou s povinností příjemce dotace je i vybrat dodavatele služeb ve výběrovém řízení dle podmínek platných pro tento operační program. v závěru června bylo vypsáno zadávací řízení na výběr zpracovatele komplexní strategie rozvoje města Nymburk (SRMN). K podání nabídky byli přímo osloveni čtyři zájemci a výzva byla také zveřejněna na webové stránce města. Nabídku podali tři uchazeči a jako nejvhodnější byla vyhodnocena nabídka společnosti NEXIA AP a.s. , se sídlem Praha 3, Žerotínova 1124/35 s nabídkovou cenou 370.000,- Kč bez DPH, kontaktní osoba zpracovatele: Ing. Marek Votlučka (votlucka@nexiaprague.cz) předseda dozorčí rady. V závěru měsíce července se uskutečnilo úvodní jednání řešitele s odbornými pracovníky městského úřadu a byly zahájeny práce na analytické části zpracovávané strategie. v současné době se utváří pracovní skupiny a ty budou nápomocny zpracovateli strategie k vytvoření kompletního návrhu strategie. Pracovní skupiny budou složeny ze zástupců: zpracovatele strategie, zastupitelů města, úředníků MěÚ a veřejnosti. Pro zajištění plné informovanosti občanů bude podrobná informace o zpracovaném návrhu zveřejněna v září v městském zpravodaji před projednáváním v zastupitelstvu města.

v Nymburce 12.8.2010
Ing. Vlastimil Janda
Manažer projektu

Město Nymburk požádalo v počátku letošního roku o dotaci na zpracování Strategie rozvoje města Nymburk (dále jen SRMN) na období let 2011 – 2020. Dotačním titulem, který uvedenou dotaci umožňuje je Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ ). Uvedený operační program je spolufinancován z prostředků Evropské unie (EU ) – Evropského sociálního fondu (ESF ), který se zaměřuje na „podporu naší budoucnosti“. Městem podaná žádost byla projednána ve výběrové komisi Ministerstva vnitra ČR a požadovaná dotace na akci „Strategické plánování a související vzdělávání ve městě Nymburk“ , byla Rozhodnutím MV ČR ve výši 975 297,14 Kč schválena. Celkové náklady projektu jsou 1 147 408,40 Kč a rozdíl (15%) tj. 172 111,26 Kč uhradí město ze svého rozpočtu.

Práce na zpracování Strategie rozvoje byly zahájeny v červnu t.r.. Zpracovaná komplexní strategie rozvoje města bude předložena zastupitelstvu města v říjnu 2010. Následně projekt do března 2011 řeší související vzdělávání ve městě ve vazbě na SRMN. v současné době je vypisováno výběrové řízení na zpracovatele strategie . Uvedený projekt počítá samozřejmě s tím, že do zpracování uvedeného materiálu bude zapojena široká veřejnost a její připomínky budou do rozvojového materiálu zapracovány. Zpracování a schválení SRMN by mělo občanům města i úředníkům města odpovědným za jeho rozvoj přinést koncepční materiál, kterým budou vyzvednuty priority v rozvoji města na jednotlivá léta 2011 až 2020 a  ukázat na finanční možnosti města v tomto období.

V Nymburce 21.6.2010
Ladislav Kutík
starosta