Městské symboly

Symboly města Nymburk

Pro uložení obrázku klikněte na náhled a potom pravým tlačítkem a "uložit jako".

Městský znak

Vznik znaků a erbů spadá do 1. poloviny 12. století jako součást rychle se šířící rytířské kultury v době křížových výprav. Zpočátku byl erb pouze symbolickým označením, které umožňovalo rozlišit jednotlivé bojovníky ve zbroji. O století později se postupně stává společenským i právním symbolem. V průběhu 12. a 13. století vznikají znaky takzvaných právnických osob, ke kterým řadíme světské a duchovní korporace. Mezi ty světské patřilo i naše královské město, založené ve 2. polovině 13. století Přemyslem Otakarem II.


Z dějin města se zachovala celá řada privilegií, ale erbovní privilegium se nedochovalo. Je velmi pravděpodobné, že bylo zničeno při vypálení města Janem z Biberštejna v roce 1327. Je možné, že erb mohlo město získat od krále Jana Lucemburského (vládl 1310-1346) jako projev díků za poskytnutí útočiště jeho manželce Elišce Přemyslovně v roce 1310. Rakouský historik Vincenz Robert Widimsky, který vydal v roce 1864 ve Vídni knihu o znacích českých měst, uvádí, že erb byl Nymburku udělen až Karlem IV. právě za ochranu jeho matky, Elišky Přemyslovny, nymburskými měšťany.


Erby měst většinou vycházejí ze starších městských pečetí. Ta nejstarší známá nymburská pečeť pochází z roku 1355 a její podobu přinášíme na úvodní straně průvodce. Je na ní vpravo lev s čelenkou ve skoku, orientovaný vpravo, vlevo stojí věž s cimbuřím se čtyřmi zuby a velkým gotickým oknem.


Zde je namístě vysvětlit, co je vlastně na znaku „vlevo“ a co „vpravo“. Díváme-li se na znak či erb, jsou jejich strany heraldicky opačné, než jak je vidíme my. Je to dáno tzv. kurtoazií (výraz pochází z francouzského slova „la courtoisie“ - dvornost, zdvořilost), kde nositel znaku či erbu má přednost před pozorovatelem a erb se posuzuje z hlediska jeho držitele, který jako by stál za ním. S obrazem pečetních znamení má mnoho společného dochovaný erb, který můžeme vidět v portálku pod kamennou věží nymburského chrámu sv. Jiljí. Tento portálek vznikl současně s hvězdicovou klenbou pod věží, což erb datuje do 80. let 14. století, kdy se na závěrečných fázích stavby chrámu podílela i huť Petra Parléře. Zde byl středověký umělec, tvořící znak, omezen místem, a proto nemohl lva zobrazit ve skoku nebo vzpřímeně, a tak lev jen klidně sedí.


Současná užívaná podoba vychází z publikace „Znaky a pečetě středočeských měst“ (A. Přibyl, K. Liška, Praha 1976). Na červeném štítě je vpravo stříbrný (bílý) dvouocasý lev ve skoku doprava, stojící na zeleném trávníku. Lev má zlatou korunu, jazyk a zbroj. Vlevo je stříbrná (bílá) čtyřhranná věž s otevřenou bránou. Od úrovně prvního patra je z kvádrů. V prvním patře je věž s jedním a ve druhém patře s dvěma okny se šambránami. Věž je zakončena korunou s cimbuřím o čtyřech stínkách (zubech). V předpolí věže je zelený trávník.


Městský znak je hrdou, chráněnou vizitkou Nymburka a odráží jeho staletý historický vývoj a význam. Právně je považován za ochrannou známku města a jeho užití musí být vždy povoleno městem.


Městský znak ve vektorech

znak města - PDF