Název situace Občanské průkazy
Odbor řešící tuto problematiku Odbor správních činností
Předmět situace Občanský průkaz je veřejná listina, kterou občan prokazuje své jméno, popřípadě jména, příjmení, podobu, státní občanství České republiky a další údaje zde zapsané.

Občanský průkaz je povinen mít občan České republiky, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky, pokud nemá omezenou svéprávnost.

Občan s trvalým pobytem na území ČR, který dosáhl věku 15 let, nemá omezenou svéprávnost a nemá občanský průkaz, má povinnost požádat o vydání občanského průkazu do 30 dnů poté, co dosáhl věku 15 let.

Občanský průkaz může mít také občan mladší 15 let, občan s omezenou svéprávností nebo občan bez trvalého pobytu na území ČR.

Občanovi se vydává:
a) občanský průkaz se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem, nebo
b) občanský průkaz bez strojově čitelných údajů.

Informace k elektronickým funkcím občanského průkazu: https://info.eidentita.cz/eop/
Kdo je oprávněn v této zaležitosti jednat • Občan ČR starší 15 let;
• zákonný zástupce za občana mladšího 15 let;
• pěstoun, pečující osoba, ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy anebo zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, která pečují na základě soudního rozhodnutí o občana mladšího 15 let (tyto osoby doloží souhlas zákonného zástupce s jeho úředně ověřeným podpisem, není-li jeho opatření spojeno s překážkou těžko překonatelnou);
• opatrovník za občana omezeného ve svéprávnosti, pokud není způsobilý požádat sám, případně jiný zákonný zástupce, nebyl-li opatrovník ustanoven;
• člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana staršího 15 let bylo schváleno soudem;
• jiná osoba bez plné moci za občana staršího 15 let, nepořizuje-li úřad fotografii a digitální podpis občana (převzít občanský průkaz však musí osobně držitel).
Jaký je postup pro řešení situace Žádost o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem vyřizuje obecní úřad obce s rozšířenou působností s využitím údajů vedených v základním registru obyvatel, v agendovém informačním systému evidence obyvatel, v agendovém informačním systému evidence občanských průkazů, popřípadě v agendovém informačním systému evidence cestovních dokladů, aniž by občan vyplňoval jakýkoliv formulář. Současně se pořídí digitalizovaná podoba občana a jeho vlastnoručního podpisu. Pro tyto účely lze použít digitální fotografii pořízenou fotografem, která je stanoveným způsobem doručena do datové schránky úřadu (nelze využít u občanů mladších 15 let a u občanů s omezenou svéprávností). Žádost lze podat v elektronické podobě na formuláři stanoveném Ministerstvem vnitra (ZDE), avšak pouze za podmínky, že digitalizovaná podoba občana a jeho podpisu jsou vedeny v evidenci občanských průkazů nebo v evidenci cestovních dokladů a od vydání dokladu, pro jehož účel byly pořízeny, neuplynula doba delší než 1 rok a nedošlo k podstatné změně podoby občana.
V případě vydávání občanského průkazu ve zkrácené lhůtě (do 5 pracovních dnů nebo do 24 hodin pracovního dne) lze rovněž podat žádost u Ministerstva vnitra. Upozorňujeme, že občanský průkaz vydávaný do 24 hodin lze převzít pouze u Ministerstva vnitra.

Žádost o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů podává občan obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa trvalého pobytu na stanoveném formuláři. K tiskopisu žádosti občan předkládá 2 fotografie o rozměru 35 mm x 45 mm, odpovídající současné podobě občana. Žádost musí být podepsána občanem, jemuž má být občanský průkaz vydán. Občanský průkaz bez strojově čitelných údajů se vydává pouze:
- v souvislosti s výkonem volebního práva,
- bezprostředně po nabytí státního občanství, ČR
- z důvodu technické závady, katastrofy nebo jiné mimořádné události, kdy nelze vydávat občanské průkazy se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem.

Ztrátu, odcizení, poškození, zničení nebo zneužití občanského průkazu má občan povinnost nahlásit neprodleně kterémukoliv obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností nebo matričnímu úřadu. Ohlásit ztrátu nebo odcizení občanského průkazu může občan rovněž Ministerstvu vnitra, pokud současně podává žádost o vydání občanského průkazu. Odcizení lze ohlásit též Policii České republiky. Občanovi bude vydáno potvrzení o občanském průkazu s platností na 2 měsíce.

Nalezený občanský průkaz nebo občanský průkaz po zemřelém odevzdejte kterémukoliv obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností nebo matričnímu úřadu.
Jakým způsobem zahájit řešení této situace
Na kterém úřadě můžete tuto životní situaci řešit Na kterémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností.
Pokud žádáte o vydání občanského průkazu ve zkrácené lhůtě do 5 pracovních dnů nebo do 24 hodin pracovního dne, můžete podat žádost také na pracovišti Ministerstva vnitra. Občanský průkaz vydávaný do 24 hodin lze převzít pouze na pracovišti Ministerstva vnitra.

Pro občany, kteří se chtějí dostavit na obecní úřad obce s rozšířenou působností v Nymburce, je příslušný k řešení situace:
Odbor správních činností, budova „C“ U Staré sladovny 390,
2. poschodí – oddělení správních činností

úřední hodiny:
pondělí: 8.00 - 17.30 h
středa: 8.00 - 17.00 h
čtvrtek: 7.00 - 11.00 h
S kým můžete tuto situaci řešit Pracovnice oddělení správních činností MěÚ Nymburk

tel.325 501 526
325 501 524
325 501 521
Jaké doklady a informace je třeba mít sebou Občan, který žádá o vydání občanského průkazu, popřípadě osoba, která za něj podává žádost, jsou povinni prokázat svou totožnost. Totožnost se prokazuje platným občanským průkazem anebo jiným obdobným dokladem, který je veřejnou listinou (např. platný cestovní pas nebo řidičský průkaz), nebo jiným hodnověrným způsobem.

Vydání prvního občanského průkazu
K žádosti je nutné předložit rodný list občana. Dále doklad o státní občanství, vzniknou-li důvodné pochybnosti o tomto údaji.

Vydání prvního občanského průkazu po ukončení pobytu v cizině anebo po nabytí státního občanství, nebo občanovi, který nemá trvalý pobyt na území ČR
K žádosti je nutné předložit rodný list občana (vyjma případu, kdy občan žádá o vydání prvního občanského průkazu bezprostředně po nabytí státního občanství ČR) a doklad o státním občanství.

Vydání prvního občanského průkazu občanovi s omezenou svéprávností
Není-li tento občan způsobilý požádat o vydání občanského průkazu, žádost za něho podává opatrovník. Ten předloží rodný list občana, jemuž má být občanský průkaz vydán, rozhodnutí soudu o omezení svéprávnosti občana, svůj občanský průkaz a doklad o ustanovení opatrovníkem. Je-li opatrovníkem právnická osoba, předloží doklad o ustanovení opatrovníkem a fyzická osoba, která jedná jménem této právnické osoby, předloží svůj občanský průkaz a doklad osvědčující oprávnění jednat za právnickou osobu.

Vydání nového občanského průkazu
Občan předloží dosavadní občanský průkaz. Pokud předkládá občanský průkaz vydaný bezprostředně po nabytí státního občanství, předloží také rodný list. Nemůže-li občan předložit dosavadní občanský průkaz nebo je-li předkládaný občanský průkaz již neplatný, je občan povinen prokázat totožnost (např. platným cestovním pasem, řidičským průkazem nebo alespoň rodným listem) a dále předložit potvrzení o občanském průkazu.

Pokud jsou při zpracování údajů uvedených v žádosti o vydání občanského průkazu zjištěny rozpory těchto údajů s údaji vedenými v registru obyvatel, v evidenci obyvatel anebo v evidenci občanských průkazů nebo v evidenci cestovních dokladů, má občan povinnost předložit další doklady osvědčující skutečnosti potřebné k odstranění těchto rozporů.

Doklady potřebné k vydání občanského průkazu musí být předloženy v originále, ověřeném opise nebo ověřené kopii.

U cizojazyčných dokladů je občan povinen předložit též jejich ověřený překlad do českého jazyka, pokud mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak.

Předkládá-li občan k doložení údajů zapisovaných do občanského průkazu doklad vystavený orgánem cizího státu, je povinen předložit výpis z matriční knihy Úřadu městské části Brno-střed, pokud mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak. To neplatí, jde-li o občanský průkaz vydaný bezprostředně po nabytí státního občanství.

Žádá-li občan o zápis titulu nebo vědecké hodnosti, které doposud neměl zapsané v občanském průkazu, je povinen předložit doklad o jejich získání. V případě, že občan získal vyšší odborné vzdělání, vysokoškolské vzdělání a příslušný titul na zahraniční vysoké škole, je povinen předložit doklad o uznání vysokoškolského vzdělání a příslušného titulu. Stejnou povinnost má i občan, který žádá o zápis vědecké hodnosti získané v zahraničí.

Předkládá-li občan rozhodnutí cizozemského soudu k doložení údajů zapisovaných do občanského průkazu, je povinen předložit spolu s takovým dokladem rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky o uznání rozhodnutí cizozemského soudu na území České republiky, jestliže je toto uznání podle zvláštního právního předpisu potřebné.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici Žádost o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů je k vyzvednutí na Odboru správních činností. Žádost je možné také stáhnout na webových stránkách města nebo Ministerstva vnitra a vyplnit elektronicky, je však nutné zachovat oboustranný barevný tisk na papír minimálně 80 g/m2.

Žádost o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem občan vyplňuje pouze v případě, že tuto žádost podává elektronicky (podmínky elektronického podání jsou popsány v oddíle „Jaký je postup pro řešení situace“).
Jaké jsou správní a jiné poplatky Správní poplatky na úseku občanských průkazů lze uhradit hotově nebo platební kartou přímo na přepážce při podání žádosti.

Vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem ve lhůtě do 24 hodin pracovního dneKč 1000
- občanu mladšímu 15 let Kč 500
Vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem ve lhůtě do 5 pracovních dnůKč 500
- občanu mladšímu 15 letKč 300
Vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajůKč 100
Vydání občanského průkazu občanu mladšímu 15 letKč 50
Vydání občanského průkazu občanu staršímu 15 let, který nemá trvalý pobyt na území České republikyKč 100
Vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem za průkaz poškozený, zničený, ztracený, odcizený, zneplatněný z důvodu nebezpečí zneužití dat v identifikačním certifikátu v kontaktním elektronickém čipu nebo za průkaz obsahující neoprávněně provedené zápisyKč 100
Vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem z důvodu zápisu titulu nebo vědecké hodnosti anebo jeho vydání z jiného osobního důvodu v době delší než půl roku před uplynutím platnosti dosavadního občanského průkazuKč 200
Převzetí občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který občan uvedl v žádostiKč 100
Odblokování elektronické autentizace občanského průkazuKč 100
Jaké jsou lhůty pro vyřízení Občanský průkaz se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem se vyhotoví do 30 dnů ode dne podání žádosti.

Za příplatek je možné vydat tento občanský průkaz ve zkrácené lhůtě do 5 pracovních dnů nebo do 24 hodin pracovního dne. Občanský průkaz vydaný do 24 hodin pracovního dne lze vyzvednout pouze na pracovišti Ministerstva vnitra.

Občanský průkaz bez strojově čitelných údajů vydá obecní úřad obce s rozšířenou působností podle místa trvalého pobytu do 15 dnů ode dne podání žádosti.
Podle kterého právního předpisu se postupuje Zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů (v textu dále jen „zákon o občanských průkazech“)

Vyhláška č. 400/2011 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů.

Doplňující zákony a předpisy:
zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, všechny uvedené zákony ve znění pozdějších předpisů.
Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností Napomenutí nebo pokutu lze uložit tomu, kdo byl uznán vinným z přestupku podle § 16a nebo 16b zákona o občanských průkazech.

Dle § 16a odst. 3 zákona o občanských průkazech je horní hranice pokut stanovena podle závažnosti u jednotlivých přestupků fyzických osob na 10.000 Kč, 15.000 Kč nebo 100.000 Kč.

Dle § 16b odst. 2 zákona o občanských průkazech za přestupek právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby, kterým je neoprávněný zápis údajů do kontaktního elektronického čipu, je stanovena pokuta ve výši do 1.000.000 Kč.
Kdy byla situace aktualizována 07:00 12.04.2019
Dodatky k životní situaci Občanský průkaz lze použít také jako cestovní doklad při cestách do zemí EU a některých dalších států. Nedoporučuje se však cestovat na občanský průkaz s ustřiženým rohem. Doklady by měly být platné minimálně po dobu plánovaného pobytu mimo území ČR. Seznam států, které uznaly občanský průkaz jako cestovní doklad ZDE.

Rezervační systém:
Pro přednostní odbavení se mohou občané objednat na přepážku občanských průkazů prostřednictvím rezervačního systému na internetových stránkách města, odkaz: https://webcall.kadlecelektro.cz/webcallv3/obj/index.php?id=25

Občany, kteří nemají přístup k internetu, objedná do rezervačního systému pracovnice Odboru správních činností, tel. 325 501 524.

Podrobné informace k občanským průkazům najdete na webu Ministerstva vnitra: https://www.mvcr.cz/clanek/osobni-doklady-642319.aspx?q=Y2hudW09Mg%3d%3d

Další životní situace a návod na jejich řešení naleznete na adrese http://www.mesto-nymburk.cz