Libický luh - národní přírodní rezervace


obec: Libice nad Cidlinou
GPS: 50°6'28.326''N; 15°10'24.198''E

Základní údaje:
Komplex luhů v cípu soutoku Labe s Cidlinou na pravém břehu Labe mezi Libicí a Vel. Osekem. K. ú. Libicenad Cidlinou, Oseček (okres Nymburk) a Velký Osek (okr. Kolin). V: 410,33 ha, n. v.: 186-190 m. Z: vyhláška ONV Nymburk č. 128 z 2 5.4.1985 (jako CHPV včetně bývalé SPR Pátecká a Mísy) a zároveň vyhláškou ONV Kolín s platností od 1. 5. 1985.

Důvod vyhlášení, hlavní motiv ochrany:
Nejrozsáhlejší souvislý komplex lužních lesů se sítí starých ramen v různém stadiu zazemnění na středočeském Labi.

Geologie, geomorfologie, pedologie:
Na podloží turonských slínů spočívají labské štěrky překryté různě mocnými nivními hlínami a výplněmi starých ramen. Převládají hnědé až narudlé nivní půdy - vegy, gleje ve sníženinách a mokřadní půdy v polozazemněných ramenech.

Botanika:
Většinu plochy kryjí lužní háje několika typů, v nichž roste řada charakteristických bylin, jako kruštík proměnlivý a polabský, bradáček vejčitý, jazyk hadí, hrachor bahenní, česnek hranatý, ožanka česneková, v tůních a ramenech pak stuh'k žlutý, oba druhy leknínů, pryskyřník velký i žebratka.

Zoologie:
Hnízdí zde řada ptáků ,např. jestřáb lesní, datel černý a cvrčilka říční. Z obojživelníků se zde vyskytují skokan zelený, štíhlý a hnědý, ropucha obecná a kuňka ohnivá. Významná je fauna bezobratlých, z níž zasluhují zmínky jasoň dymnivkový, žábronožka sněžní, listonoh jarní i význační plži středolabských luhů Aegopinella nitidula a Trichia sericea.

Lesnictví:
Krom porostů přirozené skladby (jilm, jasan, habr, dub, olše, vrba) jsou na několika místech vysázeny nepůvodní i cizí dřeviny jako dub červený, vejmutovka nebo smrk.

Hospodářské využívání, ohrožení, návrh péče o chráněné území:
Od vyhlášení obhospodařováno v souladu s cíli ochrany. Ohrožení plyne ze zhoršení jakosti vod, což již mělo za následek vymizení některých druhů drobné fauny a také z provozu vybudované dálnice při s. okraji. V delším vy'hledu je třeba brát v úvahu zazemňování ramen a tůní, nebot' dynamika nivního ekosystému je již dlouhou, dobu umrtvena regulací Labe, což postihuje především vodní druhy. Vzhledem ke statutu NPR by bylo vhodné postupně odstranit cizí dřeviny a výhledově udržovat některé vybrané tůně.

Poznámka:
CHÚ se rozkládá převážně v okrese Nymburk, malá část zasahuje do okresu Kolín.

Zpět na seznam
Kudyznudy.cz - tipy na výlet