Potřebuji si vyřídit (přehled životních situací)

Životní situace pro živnostenský odbor naleznete na stránkách Portal.gov.cz

zpět na přehled všech situací


Název situace
Územní plán při koupi nemovitosti, přípravě výstavby
Odbor řešící tuto problematiku
Odbor výstavby
Předmět situace
Územní plán a regulační plán určují zásady organizace území, stanovují, kde lze stavět, podmínky pro výstavbu a jiné využití území, koordinují výstavbu apod.

Občan se potřebuje ve svém zájmu včas seznámit s podmínkami schválenými v územním plánu nebo regulačním plánu, zejména:
• při koupi nemovitosti
• při záměru stavět nebo měnit využití stavby či pozemku (např. využít stavbu nebo pozemek pro podnikání).
Kdo je oprávněn v této záležitosti jednat
V této věci může jednat přímo občan nebo kdokoliv, kdo jej zastupuje.
Jaký je postup pro řešení situace
Ve vlastním zájmu byste si měli zjistit:

• zda pro obec existuje územní plán obce;
• zda pro lokalitu, ve které chcete některý záměr realizovat, existuje regulační plán;
• zda je obec zahrnuta do území řešeného územním plánem velkého územního celku;
• zda pro lokalitu (pozemek) není vydán některý druh územního rozhodnutí (o stavební uzávěře, rozhodnutí o chráněném území nebo o ochranném pásmu).
Jakým způsobem zahájit řešení této situace
Zjistěte zda existují dokumentace uvedené v bodu 6 a z jejich obsahu omezující podmínky pro váš záměr nebo pro využití Vámi kupované nemovitosti.
Na kterém úřadě můžete tuto životní situaci řešit
Krajské úřady
Městský / obecní úřad
Stavební úřady
Potřebné informace zjistíte buď na příslušném obecním úřadě (resp. městském úřadě nebo magistrátu), na stavebním úřadě nebo krajském úřadě.
S kým můžete tuto situaci řešit
Pracovníci oddělení/odboru zabývajícího se územním plánováním a stavebním řádem, popřípadě regionálním rozvojem.
Jaké doklady a informace je třeba mít s sebou
Nejlépe snímek pozemkové mapy nebo aspoň znát číslo pozemku a katastrální území, kde se nemovitost nachází.
Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
K danému úkonu nejsou potřeba žádné formuláře.
Jaké jsou správní a jiné poplatky
Správní a jiné poplatky nejsou zavedeny, jste oprávněn zdarma do výše uvedených dokumentací, na příslušných úřadech, nahlížet a dělat si z nich výpisky.
Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Lhůta pro písemné vyřízení žádosti o informaci je 30 dní (dle správního řádu). Při osobní návštěvě v úřední dny Vám musí být umožněno nahlédnutí do dokumentací.

Lhůty - žadatel
Lhůty pro vyřízení nejsou stanoveny.

Lhůty - úřady
Lhůta pro vyřízení žádosti je 30 dní.
Podle kterého právního předpisu se postupuje
50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

související předpisy
Vyhláška č. 135/2001 Sb. o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci
Zákon č. 71/1967 Sb. o správním řízení (správní řád)
Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností
Sankce a odvolání proti neposkytnutí informace vyplývají ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (§15 odst. 4 a § 16).
Kdy byla situace aktualizována
08:02 13.07.04
Dodatky k životní situaci
Konkrétní informace můžete získat na internetových stránkách jednotlivých obcí, případně obecné informace na internetových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj. Informace můžete rovněž získat z letáku Občan a územní plánování, který vydalo Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor územního plánování ve spolupráci s Ústavem územního rozvoje.

zpět na přehled všech situací