Potřebuji si vyřídit (přehled životních situací)

Životní situace pro živnostenský odbor naleznete na stránkách Portal.gov.cz

zpět na přehled všech situací


Název situace
Ověřování shody opisu nebo kopie s listinou (vidimace) a ověřování pravosti podpisu (legalizace)
Odbor řešící tuto problematiku
Odbor správních činností
Předmět situace
• Vidimací se ověřuje, že se opis nebo kopie (vidimovaná listina) doslova shoduje s předloženou listinou.
• Legalizací se ověřuje, že žadatel listinu před ověřující osobou vlastnoručně podepsal nebo podpis na listině uznal za vlastní.

Vidimací a legalizací se nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených na listině ani jejich soulad s právními předpisy. Úřad za obsah listin neodpovídá.
Kdo je oprávněn v této záležitosti jednat
Vidimace a legalizace se provádí na žádost fyzické osoby.
Jaký je postup pro řešení situace
Žadatel předloží ověřující osobě listinu, která má být vidimována nebo listinu, na které má být legalizován podpis.

Vidimace se neprovede:
• je-li listinou, z níž je vidimovaná listina pořízena listina, jejíž jedinečnost nelze vidimovanou listinou nahradit, zejména občanský průkaz, cestovní doklad, zbrojní průkaz, řidičský průkaz, vojenská knížka, služební průkaz, průkaz o povolení k pobytu cizince, rybářský lístek, lovecký lístek nebo jiný průkaz, vkladní knížka, šek, směnka nebo jiný cenný papír, los, sázenka, protest směnky, geometrický plán, rys nebo technická kresba,
• je-li listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce a neovládá-li ověřující osoba jazyk, v němž je listina psána a není-li současně předložena v úředně ověřeném překladu do jazyka českého; to neplatí, byla-li kopie listiny pořízena ověřující osobou na kopírovacím zařízení, a to na náklady žadatele,
• je-li předložená listina, z níž je vidimovaná listina pořízena opatřena viditelným zajišťovacím prvkem, jenž je součástí obsahu právního významu této listiny, například hologramem; to neplatí- je-li kopie listiny pořízena ověřující osobou na kopírovacím zařízení, a to na náklady žadatele,
• je-li listina opatřena plastickým textem nebo otiskem plastického razítka,
• jsou-li ve vidimované listině změny, doplňky, vsuvky nebo škrty, které by mohly zeslabit její věrohodnost,
• jestliže se vidimovaná listina doslovně neshoduje s předloženou listinou, z níž byla pořízena,
• není-li z vidimované listiny patrné, zda se jedná o 
1. prvopis,
2. již ověřenou vidimovanou listinu,
3. listinu, která je výstupem z autorizované konverze dokumentů,
4. opis nebo kopii pořízenou ze spisu, nebo
5. stejnopis písemného vyhotovení rozhodnutí anebo výroku rozhodnutí vydaného podle zvláštního právního předpisu.


Legalizace se neprovede:
• jde-li o legalizaci podpisu osoby, která legalizaci provádí ,
• je-li podpis vyhotoven jinými písmeny než písmeny latinské abecedy,
• jde-li o legalizaci podpisu na listině, která neobsahuje žádný text,
• je-li legalizován podpis na listině, která je psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce a není-li současně předložena v úředně ověřeném překladu do jazyka českého.
Vidimace nebo legalizace se na  listině nebo na listu pevně s ní spojeném vyznačí ověřovací doložkou a otiskem úředního razítka.
Jakým způsobem zahájit řešení této situace
Žadatel předloží ověřující osobě listinu, která má být vidimována nebo listinu, na které má být legalizován podpis.
Na kterém úřadě můžete tuto životní situaci řešit
Vidimaci nebo legalizaci provádí kterýkoliv krajský úřad (Magistrát hl.města Prahy), obecní úřad obce s rozšířenou působností (mezi tyto úřady patří i Městský úřad v Nymburce) nebo obecní úřad, který je uveden v příloze vyhlášky č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů.
S kým můžete tuto situaci řešit
Městský úřad Nymburk
• hlavní budova na Náměstí Přemyslovců 163/20
přízemí, podatelna tel. 325 501 151
1. poschodí, č. dveří 202 – odbor kanceláře starosty
tel. 325 501 202
• budova „C“ U Staré sladovny 390
2. poschodí, č. dveří 315 – ohlašovna (evidence obyvatel)
tel. 325 501 522 - 523
• budova „C“ U Staré sladovny 390
3. poschodí, č. dveří 414 – matrika
tel. 325 501 537 – 538
Jaké doklady a informace je třeba mít s sebou
Žadatel o legalizaci (ověření podpisu) předloží k prokázání své totožnosti platný:
• občanský průkaz nebo cestovní doklad, jde-li o státního občana České republiky,
• průkaz o povolení k pobytu nebo cestovní doklad anebo průkaz totožnosti občana členského státu Evropské unie, jde-li o cizince,
• průkaz žadatele o udělení mezinárodní ochrany, jde-li o osobu, která podala žádost o udělení mezinárodní ochrany,
• průkaz povolení k pobytu azylanta, jde-li o osobu, které byl udělen azyl, nebo průkaz oprávnění k pobytu osoby požívající doplňkové ochrany, jde-li o osobu požívající doplňkové ochrany,
• průkaz žadatele o udělení dočasné ochrany, jde-li o osobu , která podala žádost o udělení dočasné ochrany, nebo
• průkaz cizince, požívajícího dočasné ochrany, jde-lio osobu, které byla udělena dočasná ochrana.
Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Předepsané formuláře nejsou stanoveny .
Jaké jsou správní a jiné poplatky
Podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů se vybírají správní poplatky:

• za ověření (vidimaci) opisu, kopie, fotokopie listiny 30,- Kč za každou i započatou stránku
(stránka formátu A4 a menší)

• za ověření (legalizaci) podpisu na listině 30,- Kč za každý podpis

Poplatek za pořízení kopie ověřované (vidimované) listiny dle sazebníku úhrad MěÚ Nymburk:

•Formát A4 oboustranně černobíle 4,- Kč/list
•Formát A4 oboustranně černobíle (nad 10 listů) 3,- Kč/list
•Formát A4 jednostranně černobíle 2,- Kč/list
•Formát A4 jednostranně černobíle (nad 10 listů) 2,- Kč/list
Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Jsou-li splněny předpoklady k provedení požadovaného úkonu, správní orgán tento úkon provede bezodkladně.
Podle kterého právního předpisu se postupuje
Zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o změně některých zákonů (zákon o ověřování), ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 36/2006 Sb., ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů.
Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností
Sankce nejsou stanoveny.
Kdy byla situace aktualizována
08:15 15.01.2015
Dodatky k životní situaci
Nemůže-li žadatel o legalizaci číst nebo psát, provede se legalizace za účasti dvou svědků.
Účast dvou svědků se nevyžaduje, má-li ten, kdo nemůže číst nebo psát, schopnost seznámit se s obsahem listiny s pomocí přístrojů nebo speciálních pomůcek nebo prostřednictvím jiné osoby, kterou si zvolí, a je schopen vlastnoručně listinu podepsat.

zpět na přehled všech situací