Potřebuji si vyřídit (přehled životních situací)

Životní situace pro živnostenský odbor naleznete na stránkách Portal.gov.cz

zpět na přehled všech situací


Název situace
Uzavření manželství
Odbor řešící tuto problematiku
Odbor správních činností
Předmět situace
Uzavřít manželství na území České republiky lze formou občanského nebo církevního sňatku.
Manželství se uzavírá svobodným a úplným souhlasným prohlášením muže a ženy, kteří spolu chtějí uzavřít manželství (snoubenců) o tom, že spolu vstupují do manželství. Prohlášení se činí veřejně a slavnostním způsobem v přítomnosti dvou svědků.
Kdo je oprávněn v této záležitosti jednat
Snoubenci, kteří chtějí uzavřít manželství.
Jaký je postup pro řešení situace
Snoubenci před uzavřením manželství předloží matričnímu úřadu zákonem stanovené  doklady k uzavření manželství. Rozsah dokladů je upraven zákonem o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů tak, aby bylo možné spolehlivě prokázat splnění všech podmínek pro uzavření manželství stanovených tímto zákonem a občanským zákoníkem.
Předkládané doklady musí mít náležitosti veřejných listin. Jsou-li vystaveny orgány cizích států, musí být opatřeny potřebnými ověřeními, nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak a úředně přeloženy do českého jazyka – podrobné informace sdělí matrika.
Jakým způsobem zahájit řešení této situace
Dostavte se na příslušný matriční úřad. U tohoto matričního úřadu si domluvte místo a termín uzavření manželství, má-li být manželství uzavřeno občanskou formou.
Na kterém úřadě můžete tuto životní situaci řešit
Dostavte se na matriční úřad, do jehož správního obvodu vybraná lokalita k uzavření manželství přísluší.

V případě, že chcete manželství uzavřít v Nymburce, dostavte se na Městský úřad Nymburk- matrika, budova „C“  U Staré sladovny 390.
3. poschodí č. dveří 414

Úřední hodiny:
Po, St 8,00 - 17,00 h
Čt    12,00 - 16,00 h
S kým můžete tuto situaci řešit
Matrikářky Městského úřadu Nymburk, tel. 325 501 537 - 538
Jaké doklady a informace je třeba mít s sebou
Občan ČR, který je přihlášen k trvalému pobytu v ČR
- vyplněný a snoubenci podepsaný dotazník k uzavření manželství
- platný doklad, kterým prokážete svoji totožnost,
- rodný list,
- doklad o státním občanství (lze prokázat občanským průkazem nebo cestovním pasem),
- výpis údajů z informačního systému evidence obyvatel o místě trvalého pobytu (lze prokázat občanským průkazem),
- výpis údajů z informačního systému evidence obyvatel o osobním stavu (lze prokázat občanským průkazem),
- pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství. Byl-li rozvod vysloven cizím soudem a jeho rozsudek není v České republice účinný, pak občan ČR předloží rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR o uznání rozsudku (bližší informace obdržíte na matričním úřadu)
- úmrtní list zemřelého manžela, - nezletilý, který není plně svéprávný a dovršil 16 let věku, předloží rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství.

Doklad, který je jinak potřeba podle zákona o matrikách předložit matričnímu úřadu, se nepředkládá, pokud si skutečnost v něm uvedenou matriční úřad může ověřit z jím vedené matriční knihy, ze základního registru obyvatel, informačního systému evidence obyvatel, z informačního systému cizinců, z informačního systému občanských průkazů nebo z informačního systému evidence cestovních dokladů.

Občan ČR, který má trvalý pobyt v cizině
- vyplněný a snoubenci podepsaný dotazník k uzavření manželství,
- další doklady (stejné jako u občana ČR přihlášeného k trvalému pobytu v ČR - viz shora nebo jim odpovídající obdobné doklady, pokud jsou cizím státem vydávány, musí být vydány státem, na jehož území má snoubenec pobyt).
Výpis údajů z informačního systému evidence obyvatel o místě trvalého pobytu a výpis údajů z informačního systému evidence obyvatel o osobním stavu musí být vydány státem, na jehož území má snoubenec pobyt.

Snoubenec, který je cizincem
- vyplněný a snoubenci podepsaný dotazník k uzavření manželství,
- platný doklad, kterým prokáže svoji totožnost (cestovní pas)
- rodný list,
- doklad o státním občanství (lze prokázat cestovním pasem),
- doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství (nesmí být starší 6 měsíců),
- potvrzení o osobním stavu a pobytu, je-li cizím státem vydáváno,
- úmrtní list zemřelého manžela, jde-li o ovdovělého cizince; tento doklad není třeba předkládat, je-li tato skutečnost uvedena v dokladu o právní způsobilosti k uzavření manželství.
- pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, je-li cizinec, který chce uzavřít manželství rozvedený.
Snoubenec, který je cizincem předloží matričnímu úřadu před uzavřením manželství potvrzení vydané Policií ČR o oprávněnosti pobytu na území ČR; to neplatí, jde-li o občana Evropské unie. Potvrzení nesmí být ke dni uzavření manželství starší 7 pracovních dnů.

Jsou-li k uzavření manželství předkládány cizozemské doklady, je třeba, aby měly náležitosti veřejných listin, tj. musí být opatřeny potřebnými ověřeními, nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak a úředně přeloženy do českého jazyka (podrobné informace sdělí matrika).

Pokud snoubenec, popř. snoubenci nemluví nebo nerozumí česky, nebo snoubenec popř. snoubenci jsou neslyšící nebo němí, je nutná při prohlášení o uzavření manželství přítomnost tlumočníka. Účast tlumočníka zajišťuje jeden ze snoubenců na vlastní náklady. Bez přítomnosti tlumočníka nelze prohlášení o uzavření manželství v těchto případech učinit. Nejde-li o tlumočníka jmenovaného ministrem spravedlnosti nebo předsedou krajského soudu (možné pouze v případech stanovených zvláštním zákonem), musí tlumočník složit slib do rukou matrikáře, a to ve znění slibu podle zákona o znalcích a tlumočnících.

Manželství uzavřené před orgánem církve

V případě uzavření manželství církevní formou si snoubenci požádají matriční úřad o vydání osvědčení o splnění všech požadavků zákona (občanského zákoníku)  pro uzavření manželství církevní formou. Bez tohoto osvědčení nelze církevní sňatek uzavřít. Osvědčení vydává matriční úřad, v jehož správním obvodu bude církevní manželství uzavřeno. K vydání osvědčení se předkládají stejné doklady jako při uzavření manželství formou občanského sňatku. Od vydání osvědčení do sňatečného obřadu nesmí uplynout více než 6 měsíců.
Požádají-li snoubenci o vydání osvědčení prostřednictvím zmocněnce, musí být jejich podpisy na plné moci úředně ověřeny.
Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Dotazník k uzavření manželství a žádost o uzavření manželství před orgánem církve snoubenci obdrží na kterémkoli matričním úřadu.
Jaké jsou správní a jiné poplatky
Správní poplatky se platí v hotovosti nebo složenkou před provedením úkonu.
- za uzavření manželství mezi snoubenci, kteří nemají trvalý pobyt na území ČR – 3.000,- Kč,
- za uzavření manželství mezi snoubenci, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území ČR – 2.000,- Kč,
- za vydání povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost – 1.000,- Kč,
- za vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství – 500,- Kč.
Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Lhůty pro vyřízení nejsou stanoveny.
Podle kterého právního předpisu se postupuje
Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
Zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém
Vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb.,

Doplňující zákony a předpisy:
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
Kdy byla situace aktualizována
07:00 02.01.2014

zpět na přehled všech situací