Potřebuji si vyřídit (přehled životních situací)

Životní situace pro živnostenský odbor naleznete na stránkách Portal.gov.cz

zpět na přehled všech situací


Název situace
Vydávání matričních dokladů (rodný, oddací, úmrtní list), povolení nahlédnout do matriční knihy, popřípadě do sbírky listin, vydání doslovného výpisu z matriční knihy
Odbor řešící tuto problematiku
Odbor správních činností
Předmět situace
Matriční úřad, do jehož správního obvodu přísluší obec, ve které se fyzická osoba, o jejíž matriční doklad se jedná, narodila, uzavřela manželství, partnerství nebo zemřela, vydá matriční doklad, nebo povolí nahlédnout do matriční knihy a činit výpisy z nich v přítomnosti matrikáře:
a) fyzické osobě, které se zápis týká, nebo členům její rodiny, jejím sourozencům a dále zmocněncům těchto osob,
b) pro úřední potřebu státních orgánů nebo výkon přenesené působnosti orgánů územních samosprávných celků,
c) statutárním orgánům církví nebo duchovním jimi zmocněným, jde-li o matriční knihy vedené těmito církvemi do 31. prosince 1949, d) fyzické osobě, která prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jejích práv před orgány státu nebo před orgány územních samosprávných celků.
Jde-li o narození, uzavření manželství nebo úmrtí státního občana České republiky v cizině, vydá matriční doklad Úřad městské části Brno-střed tzv. zvláštní matrika.
Kdo je oprávněn v této záležitosti jednat
O vydání matričního dokladu, popřípadě o nahlédnutí do matriční knihy nebo sbírky listin může požádat:
- fyzická osoba, které se zápis týká nebo členové její rodiny (manžel, partner, rodiče, děti, prarodiče, vnuci a pravnuci),  její sourozenci a  dále zmocněnci těchto osob ( na základě plné moci s ověřeným podpisem).
- státní orgány nebo orgány územních samosprávných celků pro úřední potřebu,
- statutární orgány církví nebo duchovní jimi zmocnění, jde-li o matriční knihy vedené těmito církvemi do 31.12.1949,
- fyzická osoba, která na vydání úmrtního listu prokáže právní zájem nebo která žila se zemřelým v době jeho smrti ve společné domácnosti anebo je vypravitelem pohřbu.
Doslovný výpis z matriční knihy se vydává fyzické osobě, které se zápis týká nebo jejímu manželovi, rodičům, dětem, prarodičům, vnukům a pravnukům, jejich sourozencům a zmocněncům těchto osob  a lze jej pořídit i kopií matričního zápisu.
Jaký je postup pro řešení situace
Žadatel se obrátí osobně nebo písemně na matriční úřad, do jehož správního obvodu patří obec, ve které se fyzická osoba, o jejíž matriční doklad se jedná, narodila, uzavřela manželství nebo zemřela.
Jde-li o narození, uzavření manželství nebo úmrtí státního občana České republiky v cizině, na Úřad městské části Brno-střed tzv. zvláštní matrika.
Jakým způsobem zahájit řešení této situace
V případě, že se fyzická osoba, o jejíž matriční doklad se jedná  narodila, uzavřela manželství nebo zemřela v Nymburce nebo v některé z obcí příslušející do správního obvodu matričního úřadu, dostavte se na matriku Městského úřadu v Nymburce nebo zašlete písemnou žádost poštou.
Na kterém úřadě můžete tuto životní situaci řešit
Městský úřad Nymburk, odbor správních činností – matrika,  v případě, že se fyzická osoba, o jejíž matriční doklad se jedná narodila, uzavřela manželství nebo zemřela v Nymburce nebo některé z obcí příslušejí do správního obvodu matričního úřadu.
úřední hodiny: Po, St  8,00 - 17,00 h,
                         Čt     12,00 - 16,00 hod.
S kým můžete tuto situaci řešit
Matrikářky Městského úřadu Nymburk budova „C“ U Staré sladovny 390 3. poschodí, č. dveří 414
tel. 325 501 537 - 538
Jaké doklady a informace je třeba mít s sebou
- platný doklad, kterým prokážete svoji totožnost (občanský průkaz, cestovní pas),
- veřejnou listinu (např. rodný list, rodný a křestní list, případně oddací list) nebo listinu, ze které bude možné dovodit, že zápis narození, uzavření manželství nebo úmrtí se týká členů Vaší rodiny, sourozenců nebo kterým prokážete, že je to nezbytné pro uplatnění práv před orgány státu nebo před orgány územních samosprávných celků.
- plnou moc s ověřeným podpisem, vyřizuje-li žádost zmocněnec
Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Předepsané formuláře nejsou stanoveny .
Jaké jsou správní a jiné poplatky
Vydání prvopisu matričního dokladu není zpoplatněno.
Za vydání stejnopisu rodného, oddacího nebo úmrtního listu se platí správní poplatek 100,- Kč (v hotovosti, případně poštovní poukázkou).
Za vydání doslovného výpisu z matriční knihy narození, manželství a úmrtí vedené do 30.06.2001 – správní poplatek 30,- Kč.
Za vydání doslovného výpisu z matriční knihy narození, manželství a registrovaného partnerství vedené od 01.07.2001, resp. 01.07.2006  – správní poplatek 30,- Kč.
Za vydání doslovného výpisu z matriční knihy úmrtí vedené od 01.07.2001 – správní poplatek 15,- Kč.
Za nahlédnutí do matriční knihy nebo do sbírky listin – 20,- Kč za každou matriční událost.
Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Lhůta pro vyřízení je do 30 dnů.
Podle kterého právního předpisu se postupuje
Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a vyhl. č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení ...., ve znění pozdějších předpisů.

Doplňující zákony a předpisy:
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností
Sankce nejsou stanoveny.
Kdy byla situace aktualizována
07:00 02.01.2014
Dodatky k životní situaci
V případě osvojení mohou nahlédnout do zápisu pouze osvojitelé a po dovršení 12 let i osvojenec, pokud nebylo soudem rozhodnuto o utajení osvojení; pokud bylo soudem rozhodnuto o utajení osvojení, může osvojenec nahlédnout do zápisu až po nabytí svéprávnosti.

zpět na přehled všech situací