Potřebuji si vyřídit (přehled životních situací)

Životní situace pro živnostenský odbor naleznete na stránkách Portal.gov.cz

zpět na přehled všech situací


Název situace
Náhrada škody způsobené zvěří
Odbor řešící tuto problematiku
Odbor životního prostředí
Předmět situace
Uživatel honitby je povinen hradit škodu, kterou zvěř způsobila v honitbě na
- honebních pozemcích nebo
- na polních plodinách dosud nesklizených, vinné révě, ovocných kulturách nebo
- lesních porostech
Kdo je oprávněn v této záležitosti jednat
Fyzická nebo právnická osoba, která utrpěla škody

další účastníci (dotčení) postupu
Uživatel honitby
Jaký je postup pro řešení situace
Nárok na náhradu škody způsobené zvěří musí poškozený u uživatele honitby uplatnit
- u škod na zemědělských pozemcích, polních plodinách a zemědělských porostech do 20 dnů, ode dne kdy škoda vznikla
- u škod na lesních pozemcích a lesních porostech vzniklých v období do 1. července předcházejícího roku do 30. června běžného roku do 20 dnů od uplynutí uvedeného období.

Současně s uplatněním nároku na náhradu škody způsobené zvěří vyčíslí poškozený výši škody. Na polních plodinách a zemědělských porostech, u nichž lze vyčíslit škodu teprve v době sklizně, ji poškozený vyčíslí do 15 dnů po provedení sklizně.
Jakým způsobem zahájit řešení této situace
- Uplatněním nároku na náhradu škody u uživatele honitby (doporučuje se písemně s potvrzením doručení)
- podáním žaloby u soudu
Na kterém úřadě můžete tuto životní situaci řešit
Městský úřad Nymburk odbor životního prostředí, jako orgán státní správy myslivosti, není kompetentní k řešení této životní situace. Poškozený a uživatel honitby se mají o náhradě škody způsobené zvěří dohodnout. Pokud uživatel honitby nenahradí škodu do 60 dnů ode dne, kdy poškozený uplatnil svůj nárok a vyčíslil výši škody nebo ve stejné lhůtě neuzavřel s poškozeným písemnou dohodu o náhradě této škody, může poškozený ve lhůtě 3 měsíců uplatnit svůj nárok na náhradu škody u soudu.
S kým můžete tuto situaci řešit
Můžete požádat o právní pomoc advokáta
Jaké doklady a informace je třeba mít s sebou
Pro jednání s uživatelem honitby musíte předložit:
- doklad o tom, že škoda byly způsobená zvěří, jakou zvěří *
- vyčíslením škody *
- kdy ke škodě došlo *
- doklad o vlastnictví pozemku nebo plodiny či porostu
- doklad o totožnosti (občanský průkaz)

Pro podání žaloby k soudu musíte předložit:
- doklad o tom, že škoda byly způsobená zvěří, jakou zvěří *
- vyčíslením škody *
- kdy ke škodě došlo *
- doklad o vlastnictví pozemku nebo plodiny či porostu
- doklady o totožnosti
- identifikační údaje žalovaného
- kdy a u koho byl uplatněn nárok na náhradu škody
- že nedošlo k dohodě
- případně další doklady, o které požádá advokát pro účely sepsání žaloby

* tyto údaje nejlépe formou znaleckého posudku
Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Předepsané formuláře nejsou stanoveny
Tuto situaci nelze řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.
Jaké jsou správní a jiné poplatky
Správní poplatky nejsou stanoveny. Soudní poplatky jsou stanoveny zákonem o soudních poplatcích.
Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Viz předcházející body
Podle kterého právního předpisu se postupuje
- zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů
- vyhláška Ministerstva zemědělství č. 245/2002 Sb., o době lovu jednotlivých druhů zvěře
- zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
- zákon ČNR č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích
- zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník
- zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Opravné prostředky jsou stanoveny v občansko soudním řádu
Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností
Sankce nejsou stanoveny
Kdy byla situace aktualizována
13:09 12.07.11

zpět na přehled všech situací