Potřebuji si vyřídit (přehled životních situací)

Životní situace pro živnostenský odbor naleznete na stránkách Portal.gov.cz

zpět na přehled všech situací


Název situace
Odborný lesní hospodář
Odbor řešící tuto problematiku
Odbor životního prostředí
Předmět situace
Odborný lesní hospodář může být fyzická nebo právnická osoba, která má k této činnosti udělenu licenci podle hlavy šesté zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Vlastník lesa je povinen zajišťovat hospodaření v lesích v součinnosti s odborným lesním hospodářem. Odborný lesní hospodář zajišťuje vlastníku lesa odbornou úroveň hospodaření podle lesního zákona a právních předpisů vydaných k jeho provedení.
Vlastník lesa má právo vybrat si svého odborného lesního hospodáře. Jméno je povinen oznámit místně příslušnému orgánu státní správy lesů, v případě změny odborného lesního hospodáře je vlastník lesa tuto změnu rovněž nahlásit orgánu státní správy lesů, a to do 30 dnů.
Pokud si vlastník lesa nevybere odborného lesního hospodáře sám, vykonává v lesích, pro které jsou zpracovány lesní hospodářské osnovy funkci odborného lesního hospodáře právnická osoba, která v určeném území vykonává právo hospodaření ve státních lesích (nejčastěji Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106, Hradec Králové), pokud orgán státní správy lesů nerozhodne o pověření jiné právnické nebo fyzické osoby.
Náklady na činnost odborného lesního hospodáře, kterého si vybral vlastník lesa hradí vlastník lesa. Náklady na činnost odborného lesního hospodáře, v lesích, pro které je zpracována lesní hospodářská osnova, kterého si vlastník sám nevybral hradí stát.
Kdo je oprávněn v této záležitosti jednat
Ve věcech odborného lesního hospodáře jedná vlastník lesa.
Jaký je postup pro řešení situace
Vlastník lesa si vybere odborného lesního hospodáře majícího licenci podle hlavy šesté lesního zákona.
Pokud si odborného lesního hospodáře vlastník lesa nevybere, plní ze zákona funkci odborného lesního hospodáře v lesích, pro které jsou zpracovány lesní hospodářské osnovy právnická osoba, která v určeném území vykonává právo hospodaření ve státních lesích (nejčastěji Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106, Hradec Králové), pokud orgán státní správy lesů nerozhodne o pověření jiné právnické nebo fyzické osoby.
Na kterém úřadě můžete tuto životní situaci řešit
Na Městském úřadě Nymburk, odboru životního prostředí, jako obecního úřadu obce s rozšířenou působností, pokud máte les v jeho správním obvodu se řeší pouze situace podle poslední věty bodu "Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace".
S kým můžete tuto situaci řešit
Obraťte se na Městský úřad Nymburk, odbor životního prostředí, referenta státní správy lesů (Náměstí Přemyslovců 163, Nymburk), a to v úřední dny pondělí a středu od 8:00 hod. do 17:00 hod a ve čtvrtek od 12:00 hod. do 16:00 hod., popřípadě po telefonické domluvě i v jiný den. Svou situaci můžete řešit i písemnou formou.
Podle kterého právního předpisu se postupuje
- zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
- zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

V případě rozhodování podle poslední věty bodu "Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace" jsou tyto opravné prostředky:

řádné
- odvolání

mimořádné
- přezkoumání podle správního řádu
- přezkoumání soudem
Kdy byla situace aktualizována
08:19 12.7.2011

zpět na přehled všech situací