Potřebuji si vyřídit (přehled životních situací)

Životní situace pro živnostenský odbor naleznete na stránkách Portal.gov.cz

zpět na přehled všech situací


Název situace
Reklamace nesplnění poštovní smlouvy
Odbor řešící tuto problematiku
Odbor vnitřních věcí
Předmět situace
Reklamaci lze zahájit do 1 roku od podání ve vnitrostátním styku, reklamuje se nesplnění podmínek poštovní smlouvy. V případě mezinárodního styku lze reklamaci zahájit do 6 měsíců od podání.

Druhy reklamací:

• reklamace dodání, resp. nedodání zapsané zásilky (za takovou se považuje i reklamace dobírkové částky a reklamace zásilky s dodejkou včetně žádosti o opatření potvrzené dodejky),
• reklamace úbytku nebo poškození zapsané zásilky,
• jiné reklamace případů nesplnění smlouvy (zpožděné dodání, dodání obyčejné zásilky, porušení dispozic odesílatele nebo adresáta zásilky nebo poštovní poukázky, nesprávné dodání zásilky nebo poštovní poukázky určené do vlastních rukou, nedodržení jiných smluvních podmínek),
• reklamace dodání poštovní poukázky,
• reklamace mezinárodních zásilek.
Kdo je oprávněn v této záležitosti jednat
Odesílatel nebo
Adresát

Reklamace může být uplatněna jen jménem odesílatele nebo adresáta. Pošta však nezkoumá totožnost osoby, která o reklamaci žádá, ani její oprávnění jednat jménem odesílatele, resp. adresáta.
Jaký je postup pro řešení situace
Podmínkou zahájení reklamačního řízení je předložení potřebných dokladů ve stanovené lhůtě na pobočkách České pošty, s.p.
Pošta s reklamujícím na základě podací stvrzenky, jejího druhopisu nebo opisu, sepíše Reklamační list a zahájení reklamačního řízení potvrdí na rubu podací stvrzenky. Nelze reklamovat na základě fotokopie podací stvrzenky.
Výsledek reklamace sděluje vždy pošta, u níž jste reklamaci uplatnili. Platí zde výjimka - jestliže byla reklamace postoupena jiné (příslušné) poště k vyřízení, potom výsledek reklamačního řízení sděluje ona.
Jakým způsobem zahájit řešení této situace
Reklamaci podejte osobně na pobočkách České pošty, s.p., na samostatném pracovišti reklamací nebo u vedoucího pošty.
Na kterém úřadě můžete tuto životní situaci řešit
Reklamaci přijímají pobočky České pošty, s.p.
Reklamace poškození nebo úbytku zásilky však uplatněte nejlépe na poště, která vám zásilku dodala.
S kým můžete tuto situaci řešit
Reklamaci přijímají pobočky České pošty, s.p.
Reklamace poškození nebo úbytku zásilky však uplatněte nejlépe na poště, která vám zásilku dodala.
Jaké doklady a informace je třeba mít s sebou
Na poště předložte:

• podací stvrzenku předmětné zásilky,
• případně její opis nebo druhopis.

Pokud uplatňujete nárok na náhradu za ztrátu zásilky, předložte:

• fakturu nebo účtenku,
• případně další doklady.
Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Reklamační list mají k dispozici pobočky České pošty, s.p.
Jaké jsou správní a jiné poplatky
Je-li reklamace neoprávněná, pošta vybírá cenu 50 Kč podle "Poštovních podmínek - Ceník". Reklamující uhradí částku v hotovosti na poště, nebo prostřednictvím poukázky, kterou obdrží současně s oznámením o výsledku reklamace.
Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Reklamující obdrží výsledek reklamačního řízení do tří týdnů. Odesílatel nebo adresát mohou do jednoho roku od podání u kterékoliv pošty reklamovat ztrátu zásilky. Poškozenou zásilku lze reklamovat pouze 2 dny po dodání.
Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností
Sankce nejsou stanoveny.
Kdy byla situace aktualizována
09:29 24.08.04
Dodatky k životní situaci
Kde získáte bližší informace:

• pobočky České pošty, s.p.,
• Informační centrum České pošty, s.p., telefon: 800 104 410

zpět na přehled všech situací