Potřebuji si vyřídit (přehled životních situací)

Životní situace pro živnostenský odbor naleznete na stránkách Portal.gov.cz

zpět na přehled všech situací


Název situace
Trvalé vyřazení vozidla z registru vozidel
Odbor řešící tuto problematiku
Odbor správních činností
Předmět situace
Tato situace se týká registrace vozidla a jeho provozování, případně nakládání s ním. K trvalému vyřazení dochází, pokud vlastník vozidla nechce dále vozidlo provozovat, nebo pokud vozidlo zaniklo.
Kdo je oprávněn v této záležitosti jednat
Fyzická osoba, provozovatel silničního vozidla nebo vlastník (držitel) motorového vozidla nebo
zmocněnec nebo
právnická osoba (osoba oprávněná jednat jménem právnické osoby), provozovatel silničního vozidla nebo vlastník (držitel) motorového vozidla

Oprávněnou osobou k jednání je fyzická nebo právnická osoba zapsaná v registru vozidel jako provozovatel nebo vlastník vozidla. Jednat může i osoba zmocněná písemně provozovatelem nebo vlastníkem vozidla.
Jaký je postup pro řešení situace
Splnění všech požadovaných náležitostí.
Jakým způsobem zahájit řešení této situace
Podejte písemnou žádost o trvalé vyřazení vozidla z registru vozidel na příslušný úřad.
Na kterém úřadě můžete tuto životní situaci řešit
Obecní úřad s rozšířenou působností

Se žádostí se obraťte na úřad obce s rozšířenou působností nebo magistrát města, v jehož územním obvodu máte jako provozovatel silničního motorového vozidla a přípojného vozidla bydliště nebo místo podnikání, liší-li se od bydliště, nebo sídla. V Praze se obraťte na Magistrát hlavního města Prahy.
Jaké doklady a informace je třeba mít s sebou
Na úřadě předložte:

• doklad totožnosti v originále (občanský průkaz, cestovní pas, ...),
• originál nebo ověřenou kopii živnostenského oprávnění
• nebo výpisu z obchodního rejstříku (u firemních vozidel),
• technický průkaz vozidla (TP),
• odevzdejte osvědčení o registraci vozidla (ORV),
• odevzdejte tabulky registrační značky.
• doklad o likvidaci vozidla

Předložení dokladu o pojištění vozidla se nepožaduje.
Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Žádost o zápis změn údajů získáte na příslušném úřadě.

Formuláře ke stažení:
Žádost o zápis změn údajů z RSV - formát [192 kB]
Žádost o vyřazení silničního vozidla z provozu - formát [637 kB]

Jaké jsou správní a jiné poplatky
Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.
Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Věc se vyřizuje bezodkladně, pokud nelze provést úkon bezodkladně, provede se ve lhůtě do 30 dnů ode dne doručení žádosti.
Podle kterého právního předpisu se postupuje
Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, ve znění pozdějších předpisů,

Jaké jsou související předpisy
Vyhláška č. 243/2001 Sb., o registraci vozidel, ve znění pozdějších předpisů,
Zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu újmu způsobenou provozem vozidla, ve znění pozdějších předpisů,
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností
Eventuální sankce by mohla být uložena podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
Kdy byla situace aktualizována
20.02.2014
Dodatky k životní situaci
Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně

Je možné vozidlo tvale vyřazené znovu zaregistrovat?
Ano, vozidlo trvale vyřazené v období od 1. 7. 2001 do 30. 4. 2004 lze opětně zaregistrovat, ale musí se jednat o stejné vozidlo, které bylo vyřazeno. Nelze tedy provést výměnu karosérie.
Vozidla trvale vyřazená před 1. 7. 2001 ztratila aktem trvalého vyřazení technickou způsobilost k provozu na pozemních komunikacích a její získání je v dnešní době nemožné.

Další informace viz.
Stránky Ministerstva dopravy
Stránky Ministerstva vnitra

zpět na přehled všech situací