Potřebuji si vyřídit (přehled životních situací)

Životní situace pro živnostenský odbor naleznete na stránkách Portal.gov.cz

zpět na přehled všech situací


Název situace
Řidičské průkazy – udělení řidičského oprávnění (prvopis)
Odbor řešící tuto problematiku
Odbor správních činností
Předmět situace
Udělení řidičského oprávnění
Kdo je oprávněn v této záležitosti jednat
Žadatel o udělení řidičského oprávnění a vydání řidičského průkazu osobně. První řidičské oprávnění může žadatel získat po dosažení 15 let věku (do věku 18 let se souhlasem zákonného zástupce)
Jaký je postup pro řešení situace
Splnění všech požadovaných náležitostí
Jakým způsobem zahájit řešení této situace
Podáním písemné žádosti o vydání nového řidičského průkazu osobně na libovolném úřadě obce s rozšířenou působností
Na kterém úřadě můžete tuto životní situaci řešit
Libovolný obecní úřad obce s rozšířenou působností
S kým můžete tuto situaci řešit
S pracovníky Městského úřadu Nymburk, odbor správních činností.
Tel. 325 501 515, 325 501 540
Jaké doklady a informace je třeba mít s sebou
- doklad o odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, ne starší 6 měsíců (z autoškoly)
- posudek o zdravotní způsobilosti
- čestné prohlášení (žadatel vyplní na úřadě)
- doklad totožnosti
- u cizince doklad totožnosti včetně dokladu prokazující bydliště na území ČR, kde žadatel pobývá alespoň 185 dní v kalendářním roce
Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Žádost o vydání řidičského průkazu je k dispozici na příslušném úřadě
Jaké jsou správní a jiné poplatky
Správní poplatek 200 Kč
Jaké jsou lhůty pro vyřízení
20 dnů od podání žádosti
Podle kterého právního předpisu se postupuje
Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností
Sankce nejsou stanoveny.
Kdy byla situace aktualizována
22.11.2018
Dodatky k životní situaci
Více informací je k nalezení na stránkách Ministerstva dopravy ČR (www.mdcr.cz)

Za správnost odpovídá MěÚ Nymburk, odbor správních činností

zpět na přehled všech situací