Potřebuji si vyřídit (přehled životních situací)

Životní situace pro živnostenský odbor naleznete na stránkách Portal.gov.cz

zpět na přehled všech situací


Název situace
Vydání průkazu zmocněnce (fyzické osoby a fyzické osoby podnikající) nebo průkazu příjemce (právnické osoby)
Odbor řešící tuto problematiku
Odbor vnitřních věcí
Předmět situace
Průkaz zmocněnce nebo průkaz příjemce je doklad opravňující k přijímání všech druhů zásilek s výjimkou zásilek určených do vlastních rukou došlých na adresu zmocnitele. Průkaz platí pouze ve spojení s osobním dokladem (tj. občanský průkaz, cestovní doklad, průkazní doklad cizince).
Kdo je oprávněn v této záležitosti jednat
držitel dlouhodobé plné moci k přijímání zásilek po stanovenou dobu,
držitel generální plné moci, která zmocněnce opravňuje, aby jednal jménem zmocnitele, tedy i přijímal jemu adresované zásilky,
zákonný zástupce,
zmocnitel.
Jaký je postup pro řešení situace
Vyplnění tiskopisů: žádost o vydání průkazu zmocněnce nebo příjemce, souhlas se zpracováním poskytnutých dat (vyplňují je zmocnitel i zmocněnec) a předložení osobního dokladu. V případě odmítnutí souhlasu ohledně zpracování dat vám pošta průkaz nevydá.
Za správnost a pravdivost údajů uvedených v žádosti odpovídá zmocnitel.
Jakým způsobem zahájit řešení této situace
Písemnou žádost podejte na pobočkách České pošty, s.p.
Na kterém úřadě můžete tuto životní situaci řešit
Tato situace není řešena na žádném úřadu.
Jaké doklady a informace je třeba mít s sebou
Na poště předložte:

• doklady pro ověření totožnosti,
• předkládá-li žádost jiná fyzická osoba, musí být podpis zmocnitele ověřen ověřovací doložkou notáře, obecního úřadu nebo zastupitelského úřadu ČR v zahraničí (Prohlášení zákonného zástupce).
Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Žádost o vydání průkazu zmocněnce, nebo průkazu příjemce,
Souhlas se zpracováním poskytnutých dat,
tyto tiskopisy získáte na pobočkách České pošty, s.p.
Jaké jsou správní a jiné poplatky
Za projednání žádosti a vystavení průkazu vybírá pošta 25 Kč. Výše poplatku je stanovena podle Poštovních podmínek - Ceník.
Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Lhůty pro vyřízení nejsou stanoveny.
Podle kterého právního předpisu se postupuje
Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností
Sankce nejsou stanoveny.
Kdy byla situace aktualizována
08:59 24.08.04
Dodatky k životní situaci
Kde získáte bližší informace:

• pobočky České pošty, s.p.,
• Informační centrum České pošty, s.p., telefon: 800 104 410

Ceník - odkaz ze stránek České pošty, s.p.

zpět na přehled všech situací