Potřebuji si vyřídit (přehled životních situací)

Životní situace pro živnostenský odbor naleznete na stránkách Portal.gov.cz

zpět na přehled všech situací


Název situace
Vydání cestovního pasu
Odbor řešící tuto problematiku
Odbor správních činností
Předmět situace
Cestovní doklad je veřejná listina opravňující občana k překračování hranic ČR přes hraniční přechod, nestanoví-li jinak mezinárodní smlouva, jíž je ČR vázána.

Cestovním dokladem občan prokazuje své jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné číslo, podobu, státní občanství České republiky a další údaje zapsané nebo zpracované v cestovním dokladu.

K překročení hranice s členským státem Evropské unie lze jako cestovní doklad použít i občanský průkaz. Občanský průkaz lze použít jako cestovní doklad také k překročení hranice s cizím státem, který uznal občanský průkaz jako cestovní doklad, nebo pokud tak stanoví mezinárodní smlouva (informace na internetových stránkách Ministerstva zahraničních věcí).

Cestovní doklad je zakázáno požadovat a přijímat jako zástavu a odebírat jej při vstupu do objektů nebo na pozemky.

Existuje několik druhů cestovních dokladů (diplomatický pas, služební pas, cestovní průkaz, náhradní cestovní doklad EU, jiný cestovní doklad na základě mezinárodní smlouvy), dále však budou popsány situace a nakládání pouze s cestovními pasy.

Od 1. ledna 2016 jsou vydávány pouze cestovní pasy se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji, tj. údaji o obrazu obličeje a údaji o otiscích prstů rukou. Věková hranice pro pořizování otisků prstů je od 12 let věku dítěte.
Z povinnosti poskytnout otisky prstů rukou jsou vyjmuti občané, u nichž není možné pořídit otisky prstů z důvodů anatomických nebo fyziologických změn, popřípadě zdravotního postižení prstů rukou.

Cestovní pas se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji (dále jen „cestovní pas“) se vydává ve lhůtě 30 dnů. Občanům starším 15 let je cestovní pas vydáván s dobou platnosti na 10 let, občanům do 15 let věku s dobou platnosti na 5 let.

Občanům, kteří žádají o vydání cestovního pasu v kratší lhůtě než 30 dnů, se vydává cestovní pas ve zkrácené lhůtě 6 pracovních dnů.

Od 27.06.2012 mohou cestovat děti, resp. občané mladší 15 let přes hranice pouze s vlastním cestovním dokladem.
Kdo je oprávněn v této záležitosti jednat
Žádost o vydání cestovního pasu může podat občan starší 15 let.Pokud je občan nezletilý, připojí k žádosti písemný souhlas zákonného zástupce s jeho ověřeným podpisem. Ověření podpisu se nevyžaduje, pokud zákonný zástupce vyjádří svůj souhlas a žádost podepíše na úřadě při podání žádosti.

Za občana mladšího 15 let podává žádost zákonný zástupce (občan mladší 15 let musí být přítomen).
Místo zákonného zástupce může podat žádost pěstoun,  osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do péče, nebo ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy anebo zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, které pečují na základě soudního rozhodnutí o občana mladšího 15 let. Tyto osoby připojují k žádosti souhlas zákonného zástupce s jeho ověřeným podpisem. Ověření podpisu se nevyžaduje, jestliže osoba oprávněná dát souhlas se žádostí vyjádří svůj souhlas a žádost podepíše na úřadě při podání žádosti.

Souhlas zákonného zástupce se nevyžaduje, pokud je jeho opatření spojeno s překážkou těžko překonatelnou. Je-li zákonným zástupcem rodič, postačí souhlas jednoho z rodičů.

Za občana, jehož svéprávnost je omezena tak, že není způsobilý k podání žádosti, podává žádost soudem určený opatrovník (dále jen opatrovník). Za občana staršího 15 let může podat žádost člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem.

Jde-li o osvojení nezletilého občana do ciziny, podává žádost místo zákonného zástupce, nebo dává místo zákonného zástupce souhlas, Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí.

Cestovní pas může převzít ten, kdo o něj požádal. Z důvodu zvláštního zřetele hodného může cestovní pas převzít také zmocněnec na základě plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele.

Cestovní pas lze převzít za poplatek i na jiném obecním úřadě obce s rozšířenou působností, než na kterém byla podána žádost. Tento požadavek musí žadatel uplatnit již při podání žádosti.
Jaký je postup pro řešení situace
Podání žádosti o cestovní pas vyžaduje osobní přítomnost občana, na jehož jméno bude cestovní pas vydán. Žadatel je povinen prokázat svou totožnost.
Občanovi, který je držitelem platného cestovního pasu, lze vydat další cestovní pas jen v odůvodněných případech (např. vyřízení víza do zahraničí, jestliže občan cestovní doklad naléhavě potřebuje k jiné cestě do zahraničí).

Žádost zpracovává pracovník úřadu s využitím údajů vedených v informačních systémech veřejné správy. Po ověření správnosti údajů v žádosti, a pokud není důvod pro odepření pasu, se pořídí biometrické údaje občana (údaje o obrazu obličeje a otisků prstů rukou). Součástí zpracování žádosti je vlastnoruční podpis občana určený k dalšímu digitálnímu zpracování. Podpis se nevyžaduje, brání-li občanovi v jeho provedení těžko překonatelná překážka.

Občan, který se zdržuje v zahraničí, může požádat o vydání cestovního pasu na zastupitelském úřadě ČR. Tento cestovní pas si může vyzvednout následně i v České republice, a to na obecním úřadě obce s rozšířenou působností podle místa trvalého pobytu.

Ztrátu, odcizení nebo zničení cestovního pasu je držitel povinen nahlásit kterémukoliv obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, matričnímu úřadu nebo nejbližšímu útvaru policie. V zahraničí tuto skutečnost nahlásí nejbližšímu zastupitelskému úřadu ČR. Tyto orgány mu vystaví potvrzení.

Kdo získá cestovní doklad jiného občana, je povinen jej neprodleně odevzdat kterémukoliv obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, popřípadě matričnímu úřadu, nejbližšímu útvaru policie nebo zastupitelskému úřadu. Tuto povinnost má i ten, kdo má nebo získá cestovní doklad osoby, která zemřela nebo byla prohlášena za mrtvého, popřípadě ten, kdo ohlásil ztrátu nebo odcizení cestovního dokladu, jestliže dosavadní cestovní doklad nalezne nebo jej získá zpět jinou cestou.
Na kterém úřadě můžete tuto životní situaci řešit
Na kterémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností. Pro občany, kteří se chtějí dostavit na obecní úřad obce s rozšířenou působností v Nymburce, je příslušný k řešení situace:

Městský úřad Nymburk, budova „C“, U Staré sladovny 390 2. poschodí – oddělení správních činností

úřední hodiny:
Po, St  8,00 - 17,00 h
 Čt      12,00 - 16,00 h

Občan, který se zdržuje v zahraničí, může požádat o vydání cestovního pasu na zastupitelském úřadě ČR. Tento cestovní pas si může vyzvednout následně i v České republice, a to na úřadě s rozšířenou působností podle místa trvalého pobytu.

Žádost o vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě 6 pracovních dnů nelze podat u zastupitelského úřadu
S kým můžete tuto situaci řešit
Pracovnice odboru správních činností MěÚ Nymburk.
tel. 325 501 525, 325 501 527, 325 501 521
Jaké doklady a informace je třeba mít s sebou
Občan, který žádá o vydání cestovního pasu, popřípadě osoba, která za něj podává žádost, jsou povinni prokázat svou totožnost. Totožnost se prokazuje občanským průkazem anebo jiným obdobným dokladem, který je veřejnou listinou, nebo jiným hodnověrným způsobem.

Podání žádosti o cestovní pas vyžaduje VŽDY OSOBNÍ PŘÍTOMNOST občana, na jehož jméno bude cestovní pas vydán.

Občan starší 18 let
- občanský průkaz nebo cestovní doklad (platný)
- další doklady, pokud vzniknou důvodné pochybnosti o správnosti údajů uváděných v žádosti (např. k ověření státního občanství)
- žádá-li za občana, který není způsobilý požádat o vydání cestovního pasu, opatrovník, předloží navíc rozhodnutí soudu o  omezení svéprávnosti občana, za nějž žádá, a zároveň rozhodnutí soudu o ustanovení opatrovníka
- žádá-li za občana člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana schválil soud, musí toto oprávnění doložit

Občan, který nemá trvalý pobyt na území České republiky, je povinen při vydání prvního cestovního pasu předložit doklad o státním občanství.

Občan starší 15 a mladší 18 let
- občanský průkaz nebo cestovní doklad (platný)
- rodný list
- písemný souhlas zákonného zástupce s ověřeným podpisem (není
třeba, pokud se zákonný zástupce dostaví a souhlas podepíše na 
úřadu)
- další doklady, pokud vzniknou důvodné pochybnosti o správnosti údajů uváděných v žádosti (např. k ověření státního občanství)

Občan mladší 15 let
žádost podává zákonný zástupce, který předloží:
- platný doklad totožnosti (např. občanský průkaz, cestovní pas )
- rodný list dítěte
- doklady prokazující oprávněnost k podání žádosti pěstounem, osobou, které byl občan mladší 15 let svěřen do péče, nebo ředitelem zařízení pro výkon ústavní výchovy anebo zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, které pečuje na základě soudního rozhodnutí o občana mladšího 15 let (tj. příslušné rozhodnutí soudu s doložkou o nabytí právní moci). Tyto osoby připojují k žádosti souhlas zákonného zástupce s jeho ověřeným podpisem. Souhlas zákonného zástupce se nevyžaduje, pokud je jeho opatření spojeno s překážkou těžko překonatelnou.
- další doklady, pokud vzniknou důvodné pochybnosti o správnosti údajů uváděných v žádosti (např. k ověření státního občanství)
Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Při podání žádosti o cestovní pas žadatel nevyplňuje žádný formulář. Žádost zpracovává úřednice na přepážce.
Jaké jsou správní a jiné poplatky
Správní poplatek se hradí v hotovosti na odboru správních činností a je splatný při podání žádosti.

Vydání cestovního pasu……………………………………600 Kč
- občanům mladším 15 let………………………………100 Kč
Vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě…………………4 000 Kč
- občanům mladším 15 let………………………………2 000 Kč

Převzetí cestovního pasu u obecního úřadu obce s rozšířenou
působností, který občan uvedl v žádosti………………………100 Kč
Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Cestovní pas je vydáván ve lhůtě 30 dnů. Cestovní pas lze vydat ve zkrácené lhůtě do 6 pracovních dnů.
Podle kterého právního předpisu se postupuje
Zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech ve znění pozdějších předpisů.
(v textu dále jen „zákon o cestovních dokladech“)

Vyhláška č. 400/2011 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 415/2006 Sb., kterou se stanoví technické podmínky a postup při pořizování a dalším zpracování biometrických údajů obsažených v nosiči dat cestovního dokladu

Doplňující zákony a předpisy:
zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, všechny uvedené zákony ve znění pozdějších předpisů.
Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností
Pokud občan nesplní povinnost, nebo poruší zákaz stanovený zákonem o cestovních dokladech, může být takové jednání posouzeno jako přestupek. Přestupky na úseku cestovních dokladů jsou upraveny v § 34a zákona o cestovních dokladech. Přestupkem může být například porušení povinnosti chránit cestovní doklad před ztrátou, poškozením, zničením nebo zneužitím, odevzdat neplatný cestovní doklad. Za přestupek lze uložit pokutu do 10 000 Kč, jedná-li se o neoprávněné zpracovávání údajů v nosiči dat s biometrickými údaji do 1 000 000 Kč.
Kdy byla situace aktualizována
09:00 22.01.16
Dodatky k životní situaci
Platnost cestovního dokladu končí:
• uplynutím doby v něm vyznačené,
• ohlášením jeho ztráty nebo odcizení,
• uplynutím doby 3 měsíců ode dne změny příjmení občana, pokud
k ní došlo v souvislosti s uzavřením manželství občana,
• pozbytím státního občanství, úmrtím nebo nabytím právní moci
rozhodnutí soudu o prohlášení držitele cestovního dokladu za 
mrtvého.

O skončení platnosti cestovního dokladu lze rozhodnout, pokud:
• je poškozen tak, že zápisy v něm uvedené jsou nečitelné nebo je
porušena jeho celistvost,
• obsahuje nesprávné údaje nebo neoprávněně provedené změny,
s výjimkou nesprávného údaje o aktuálním příjmení občana,
pokud ke změně příjmení došlo v souvislosti s uzavřením
manželství občana,
• jeho držitel podstatně změnil svou podobu.

Co je třeba udělat před cestou do zahraničí?
Před cestou do zahraničí byste měli zkontrolovat, zda máte platný cestovní doklad. Dále je třeba zjistit podmínky vstupu a pobytu v daném státě, zejména:
• zda má Česká republika s daným státem uzavřenou bezvízovou dohodu či nikoli. Bezvízová dohoda stanoví, po jakou dobu se lze v daném státě zdržovat bez víza. Časové rozmezí se v jednotlivých dohodách pohybuje od jednoho do šesti měsíců,

• jaká je minimální platnost cestovního pasu, kterou daný stát požaduje v souvislosti se vstupem a pobytem na svém území (většina států požaduje minimální časovou platnost cestovního pasu, která se pohybuje zpravidla od jednoho do šesti měsíců).

Bližší informace ohledně vstupu a pobytu na území cizích států lze získat na webových stránkách Ministerstva zahraničních věcí www.mzv.cz (cestujeme do zahraničí) nebo u zastupitelského úřadu státu, do kterého hodláte cestovat.

Jak postupovat při ztrátě cestovního dokladu v zahraničí?
Občanovi, který nemá jiný cestovní doklad, lze v odůvodněných případech, například při ztrátě cestovního dokladu v zahraničí, vydat cestovní průkaz k jednotlivé cestě s územní a časovou platností omezenou účelem cesty. Cestovní průkaz vydá zastupitelský úřad na dobu platnosti nejvýše 6 měsíců.

Objednání na přepážku s prioritou odbavení
Pro přednostní odbavení se mohou občané objednat na přepážku cestovních dokladů prostřednictvím rezervačního systému na internetových stránkách www.meu-nbk.cz, odkaz: https://webcall.kadlecelektro.cz/webcallv3/obj/index.php?id=25

Občany, kteří nemají přístup k internetu, objedná do rezervačního systému pracovnice odboru správních činností, tel. 325 501 524.

zpět na přehled všech situací