Potřebuji si vyřídit (přehled životních situací)

Životní situace pro živnostenský odbor naleznete na stránkách Portal.gov.cz

zpět na přehled všech situací


Název situace
Uzavírka pozemní komunikace
Odbor řešící tuto problematiku
Odbor správy městského majetku
Předmět situace
Dálnici, silnici, místní komunikaci a veřejně přístupnou účelovou komunikaci lze uzavřít jen na základě povolení silničního správního úřadu. Uzavírka může být buď částečná (např. uzavření jednoho jízdního pruhu nebo jednoho jízdního pásu dálnice), nebo úplná. Pokud to situace vyžaduje, stanoví silniční správní úřad v rozhodnutí o uzavírce také trasu objížďky.
Kdo je oprávněn v této záležitosti jednat
Osoba, v jejímž zájmu má dojít k uzavírce; pokud jsou důvodem uzavírky stavební práce, podává žádost o povolení uzavírky jejich zhotovitel, pokud silniční správní úřad nestanoví jinak.
Jaký je postup pro řešení situace
Splnění všech požadovaných náležitostí.
Jakým způsobem zahájit řešení této situace
Podejte žádost k silničnímu správnímu úřadu; nejedná-li se o havárii, je třeba žádost doručit silničnímu správnímu úřadu nejpozději 30 dnů před navrhovaným zahájením uzavírky.
Na kterém úřadě můžete tuto životní situaci řešit
MěÚ Nymburk - odbor správy městského majetku
S kým můžete tuto situaci řešit
Věcná příslušnost k vydání rozhodnutí se řídí kategorií a třídou pozemní komunikace, která má být uzavřena. Pro dálnice je silničním správním úřadem Ministerstvo dopravy České republiky, pro ostatní silnice I. třídy krajský úřad, pro silnice II. a III. třídy a veřejně přístupné účelové komunikace obecní úřad obce s rozšířenou působností a pro místní komunikace obec. Jestliže se uzavírka týká územních obvodů více silničních správních úřadů pro stejnou kategorii a třídu pozemních komunikací, rozhoduje o žádosti ten silniční správní úřad, v jehož územním obvodu je nejdelší část uzavírky (ostatní silniční správní úřady jsou v tomto případě ve správním řízení dotčeným správním úřadem).
Jaké doklady a informace je třeba mít s sebou
Na úřadu předložte:

• stanovisko ministerstva vnitra, příp. Policie ČR (pokud občan souhlas nepředloží, úřad si jej od Policie ČR, případně ministerstva vyžádá)
• stanovení přechodné úpravy provozu - projekt přechodného umístění dopravních značek odsouhlasený Policií ČR
• žádost o povolení uzavírky (náležitosti žádosti určuje ustanovení § 39 odst. 2 vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů)
• výpis z obchodního nebo jiného rejstříku (přiloží právnické osoby)
• živnostenský list nebo jiný průkaz živnostenského oprávnění (přiloží podnikající fyzické osoby)
Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Formuláře a žádosti jsou k dispozici na odboru správy městského majetku
Jaké jsou správní a jiné poplatky
Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

V případě, že je v souvislosti s uzavírkou nutné povolení zvláštního užívání pozemní komunikace tak se vybírá správní poplatek, jehož výše závisí na délce trvání zvláštního užívání:

• v případě vydání povolení zvláštního užívání na dobu kratší než 10 dnů činí správní poplatek 100 Kč,
• na dobu kratší než 6 měsíců 500 Kč,
• v ostatních případech 1000 Kč.
Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Pokud se jedná o jednoduchou věc, rozhodne silniční správní úřad bezodkladně. Jinak musí být o žádosti rozhodnuto do 30 dnů od podání žádosti, ve zvlášť složitých případech do 60 dnů od podání žádosti.
Podle kterého právního předpisu se postupuje
104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů
Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností
Neoprávněné uzavření dálnice, silnice, místní komunikace nebo veřejně přístupné účelové komunikace, neoprávněné zřízení objížďky, neoznačení povolené uzavírky nebo nařízené objížďky podle vydaného rozhodnutí a nedodržení podmínek stanovených v rozhodnutí o povolení uzavírky fyzickou osobou je přestupkem, za který lze uložit pokutu do 10 000 Kč. Neoprávněné uzavření dálnice, silnice, místní komunikace nebo veřejně přístupné účelové komunikace, neoprávněné zřízení objížďky, neoznačení povolené uzavírky nebo nařízené objížďky podle vydaného rozhodnutí a nedodržení podmínek stanovených v rozhodnutí o povolení uzavírky právnickou osobou je správním deliktem, za který lze uložit pokutu až do výše 500 000 Kč. Při nesplnění podmínek rozhodnutí o povolení uzavírky může silniční správní úřad udělené povolení změnit nebo zrušit.
Kdy byla situace aktualizována
12:45 22.04.16
Dodatky k životní situaci
více informací:

• Ministerstvo dopravy
• krajské úřady
• obecní úřady obcí s rozšířenou působností
• pověřené obecní úřady

Za správnost odpovídá MěÚ Nymburk, odbor správy městského majetku

zpět na přehled všech situací