Potřebuji si vyřídit (přehled životních situací)

Životní situace pro živnostenský odbor naleznete na stránkách Portal.gov.cz

zpět na přehled všech situací


Název situace
Občanské průkazy
Odbor řešící tuto problematiku
Odbor správních činností
Předmět situace
Občanský průkaz je veřejná listina, kterou občan prokazuje své jméno, popřípadě jména, příjmení, podobu, státní občanství České republiky a další údaje v ní zapsané.
Občanský průkaz je povinen mít občan České republiky, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky.
Občanský průkaz může mít i občan, jehož svéprávnost byla omezena.
Občanský průkaz lze na žádost vydat i občanovi mladšímu 15 let, občanovi, který nemá trvalý pobyt na území České republiky a také občanovi bezprostředně po nabytí státního občanství.
Občanský průkaz je zakázáno požadovat nebo přijímat jako zástavu a odebírat jej při vstupu do objektů nebo na pozemky. Je zakázáno pořizovat jakýmikoliv prostředky kopie občanského průkazu bez prokazatelného souhlasu občana, kterému byl občanský průkaz vydán, pokud zvláštní zákon nebo mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak.
Občanovi se vydává:
a) občanský průkaz se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem,
b) občanský průkaz se strojově čitelnými údaji, nebo
c) občanský průkaz bez strojově čitelných údajů.

Doba platnosti občanského průkazu se strojově čitelnými údaji je:
a) 10 let,
b) 5 let, je-li občanský průkaz vydáván občanu mladšímu 15 let, nebo
c) 35 let, je-li občanský průkaz vydáván občanu staršímu 70 let.

Doba platnosti občanského průkazu bez strojově čitelných údajů je
a) 1 měsíc, je-li vydán v souvislosti s výkonem volebního práva nebo z důvodu ztráty, odcizení, poškození nebo zničení občanského průkazu nebo po zrušení trvalého pobytu,
b) 3 měsíce, je-li vydáván bezprostředně po nabytí státního občanství ČR, nebo
c) 6 měsíců, je-li vydáván z důvodu technické závady, katastrofy nebo jiné mimořádné události, kdy nelze vydávat občanské průkazy se strojově čitelnými údaji.
Občan starší 15 let žádá o vydání občanského průkazu osobně nebo níže uvedeným způsobem.
Kdo je oprávněn v této záležitosti jednat
Za občana může žádost a doklady potřebné pro vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů předložit i jiná osoba, která se nemusí prokazovat plnou mocí.
Žádost musí být podepsána občanem, jemuž má být občanský průkaz vydán.

Za občana může žádost a doklady potřebné pro vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem nebo občanského průkazu se strojově čitelnými údaji předložit i jiná osoba, jen pokud obecní úřad obce s rozšířenou působností nepořizuje při zpracování žádosti digitalizovanou podobu občana a jeho podpisu.

Za občana mladšího 15 let žádá jeho zákonný zástupce (občan mladší 15 let musí být přítomen). Místo zákonného zástupce  může podat žádost pěstoun, osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do péče, nebo ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy anebo zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, která pečují na základě soudního rozhodnutí o občana mladšího 15 let. Tyto osoby připojují k žádosti souhlas zákonného zástupce s jeho ověřeným podpisem. Souhlas zákonného zástupce se nevyžaduje, pokud je jeho opatření spojeno s překážkou těžko překonatelnou.

Za občana, jehož svéprávnost je omezena tak, že není způsobilý požádat o vydání občanského průkazu, podává žádost opatrovník nebo jiný zákonný zástupce, pokud mu nebyl opatrovník ustanoven (občan musí být žádosti přítomen). Za občana staršího 15 let může o vydání občanského průkazu požádat rovněž člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem.

Občan je povinen převzít občanský průkaz osobně.

Za občana mladšího 15 let přebírá občanský průkaz zákonný zástupce; místo zákonného zástupce občanský průkaz přebírá pěstoun, osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do péče, nebo ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy anebo zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, která pečují o občana na základě soudního rozhodnutí.

Za občana, jehož svéprávnost je omezena tak,  že není způsobilý požádat o vydání občanského průkazu, přebírá a převzetí občanského průkazu svým podpisem potvrzuje opatrovník.

Za občana staršího 15 let může občanský průkaz převzít člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem.
Nemůže-li se občan dostavit k převzetí občanského průkazu ze závažných důvodů osobně, zejména z důvodu výkonu vazby, výkonu trestu odnětí svobody, výkonu zabezpečovací detence, soudem nařízeného ústavního léčení, ústavní výchovy, ochranné výchovy nebo ze závažných dlouhodobých zdravotních důvodů, zabezpečí předání občanského průkazu obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jehož správním obvodu se občan zdržuje.
Jaký je postup pro řešení situace
Žádost o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji nebo se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem vyřizuje obecní úřad obce s rozšířenou působností s využitím údajů vedených v informačních systémech veřejné správy, aniž by občan vyplňoval jakýkoliv formulář. Současně se pořídí digitalizovaná podoba občana a jeho vlastnoručního podpisu. Pro tyto účely lze použít digitální fotografii pořízenou fotografem, která je stanoveným způsobem doručena do datové schránky úřadu. Žádost lze podat v elektronické podobě na formuláři stanoveném Ministerstvem vnitra, avšak pouze za podmínky, že digitalizovaná podoba občana a jeho podpisu jsou vedeny v evidenci občanských průkazů nebo v evidenci cestovních dokladů a od vydání dokladu, pro jehož účel byly pořízeny, neuplynula doba delší než 1 rok a nedošlo k podstatné změně podoby občana. Žádost v elektronické podobě musí být doručena obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností v místě trvalého pobytu prostřednictvím datové schránky občana nebo musí být podepsána uznávaným elektronickým podpisem občana.

Žádost o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů podává občan na stanoveném formuláři. K tiskopisu žádosti občan předkládá 2 fotografie o rozměru 35 mm x 45 mm, odpovídající současné podobě občana. Žádost musí být podepsána občanem, jemuž má být občanský průkaz vydán. Občanský průkaz bez strojově čitelných údajů se vydává pouze: - v souvislosti s výkonem volebního práva
- z důvodu ztráty, odcizení, poškození, zničení občanského průkazu
- po zrušení údaje o místu trvalého pobytu
- bezprostředně po nabytí státního občanství ČR
- z důvodu technické závady, katastrofy nebo jiné mimořádné události, kdy nelze vydávat občanské průkazy se strojově čitelnými údaji

Ztrátu, odcizení, poškození nebo zničení občanského průkazu má občan povinnost nahlásit neprodleně kterémukoliv obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností nebo matričnímu úřadu. Odcizení lze ohlásit též Policii České republiky. Občanovi bude vydáno potvrzení o občanském průkazu s platností na 2 měsíce.

Nalezený občanský průkaz nebo občanský průkaz po zemřelém odevzdejte kterémukoliv obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností nebo matričnímu úřadu.
Na kterém úřadě můžete tuto životní situaci řešit
Na kterémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností. Elektronicky lze žádost o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji podat pouze obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností podle místa trvalého pobytu

Pro občany, kteří se chtějí dostavit na obecní úřad obce s rozšířenou působností v Nymburce, je příslušný k řešení situace:

Městský úřad Nymburk, budova „C“, U Staré sladovny 390
2. poschodí – oddělení správních činností

úřední hodiny:
Po, St 8,00 - 17,00 h
Čt    12,00 – 16,00 h
S kým můžete tuto situaci řešit
Pracovnice oddělení správních činností MěÚ Nymburk

tel. 325 501 526
325 501 524
325 501 521
Jaké doklady a informace je třeba mít s sebou
Občan, který žádá o vydání občanského průkazu, popřípadě osoba, která za něj podává žádost, jsou povinni prokázat svou totožnost. Totožnost se prokazuje občanským průkazem anebo jiným obdobným dokladem, který je veřejnou listinou, nebo jiným hodnověrným způsobem.

Výjimku tvoří žádost o vydání prvního občanského průkazu občanovi, který dovršil 15 let věku, ke které je třeba předložit:

- rodný list občana, jemuž má být občanský průkaz vydán,
- další doklady osvědčující skutečnosti potřebné k odstranění případných rozporů zjištěných při zpracování údajů uvedených v žádosti s údaji vedenými v informačních systémech veřejné správy,
- doklad o státním občanství občana, jemuž má být vydán první občanský průkaz, vzniknou-li důvodné pochybnosti o tomto údaji.

K žádosti o vydání prvního občanského průkazu po ukončení pobytu v cizině anebo po nabytí státního občanství, nebo občanovi, který nemá na území České republiky trvalý pobyt, je třeba předložit:

- rodný list, to neplatí v případě, kdy občan žádá o vydání prvního občanského průkazu bezprostředně po nabytí státního občanství ČR
- další doklady osvědčující skutečnosti potřebné k odstranění případných rozporů zjištěných při zpracování údajů uvedených v žádosti s údaji vedenými v informačních systémech veřejné správy,
- doklad o státním občanství občana, jemuž má být vydán občanský průkaz

K žádosti o vydání prvního občanského průkazu občanovi, jehož svéprávnost byla rozhodnutím soudu omezena tak, že není způsobilý požádat o vydání občanského průkazu ,je třeba předložit:
- rodný list občana, jemuž má být občanský průkaz vydán,
- rozhodnutí soudu o omezení svéprávnosti občana,
- další doklady osvědčující skutečnosti potřebné k odstranění případných rozporů zjištěných při zpracování údajů uvedených v žádosti s údaji vedenými v informačních systémech veřejné správy,
- občanský průkaz opatrovníka nebo jiného zákonného zástupce, a jde-li o opatrovníka, doklad o ustanovení opatrovníkem; je-li opatrovníkem právnická osoba, předloží doklad o ustanovení opatrovníkem a fyzická osoba, která jedná jménem této právnické osoby, předloží svůj občanský průkaz a doklad osvědčující oprávnění jednat za právnickou osobu.

K žádosti o vydání nového občanského průkazu je třeba předložit:

- dosavadní občanský průkaz,
- rodný list (předkládá pouze občan, který předkládá občanský průkaz vydaný bezprostředně po nabytí státního občanství)

Nemůže-li občan předložit dosavadní občanský průkaz, je povinen prokázat totožnost (např. cestovním pasem, řidičským průkazem) a předložit:
- potvrzení o občanském průkazu,
- další doklady osvědčující skutečnosti potřebné k odstranění případných rozporů zjištěných při zpracování údajů uvedených v žádosti s údaji vedenými v informačních systémech veřejné správy,

K žádosti o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů je třeba po prokázání totožnosti přiložit:

- vyplněný formulář žádosti
- 2x fotografie o rozměru 35 x 45 mm, odpovídající současné podobě občana, která zobrazuje občana v čelném pohledu, v občanském oděvu, bez pokrývky hlavy, bez brýlí s tmavými skly, s výjimkou nevidomých, s výškou obličejové části hlavy od očí k bradě minimálně 13 mm. Pozadí fotografie musí být bílé, bleděmodré, popř. světle šedé barvy. Zobrazovaná osoba musí mít neutrální výraz a zavřená ústa, oči musí být otevřené a nesmí být překryté vlasy. Pohled přes rameno, pootočená nebo nakloněná hlava nejsou přípustné.

Doklady potřebné k vydání občanského průkazu musí být předloženy v originále, ověřeném opise nebo ověřené kopii.
U cizojazyčných dokladů je občan povinen předložit též jejich ověřený překlad do českého jazyka, pokud mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak.

Předkládá-li občan k doložení údajů zapisovaných do občanského průkazu doklad vystavený orgánem cizího státu, je povinen předložit výpis z matriční knihy Úřadu městské část Brno-střed, pokud mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak. To neplatí, jde-li o občanský průkaz vydaný bezprostředně po nabytí státního občanství.

Žádá-li občan o zápis titulu nebo vědecké hodnosti, které doposud neměl zapsané v občanském průkazu, je povinen předložit doklad o jejich získání.
V případě, že občan získal vyšší odborné vzdělání, vysokoškolské vzdělání a příslušný titul na zahraniční vysoké škole, je povinen předložit doklad o uznání vysokoškolského vzdělání a příslušného titulu. Stejnou povinnost má i občan, který žádá o zápis vědecké hodnosti získané v zahraničí.

Předkládá-li občan rozhodnutí cizozemského soudu k doložení údajů zapisovaných do občanského průkazu, je povinen předložit spolu s takovým dokladem rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky o uznání rozhodnutí cizozemského soudu na území České republiky, jestliže je toto uznání podle zvláštního právního předpisu potřebné.
Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Žádost o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji občan vyplňuje pouze v případě, že tuto žádost podává elektronicky (podmínky elektronického podání jsou popsány v oddíle „Jaký je postup pro řešení situace“).
Formulář žádosti o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů je k dispozici na odboru správních činností. Pokud chcete žádost vyplnit elektronicky, je nutné zachovat oboustranný barevný tisk na papír minimálně 80 g/m2.
Formuláře lze stáhnout na internetových stránkách Města Nymburk:

www.mesto-nymburk.cz

Formuláře ke stažení:
Žádost o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji s kontaktním eletronickým čipem - formát [166 kB]
Pozn: Vyplňuje se pouze při elektronickém podání žádosti
Žádost o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji bez kontaktního eletronického čipu - formát [136 kB]
Pozn: Vyplňuje se pouze při elektronickém podání žádosti
Žádost o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů - formát [57 kB]
Pozn: Vyžaduje oboustranný barevný tisk na papír min. 80g/m2

Jaké jsou správní a jiné poplatky
Správní poplatky na úseku občanských průkazů se vybírají v hotovosti ve výši:

• vydání občanského průkazu se strojově čitelnými
údaji a s kontaktním elektronickým čipem ........................................ Kč 500
• vydání občanského průkazu bez strojově
čitelných údajů ................................................................. Kč 100
• vydání občanského průkazu občanu
mladšímu 15 let ................................................................. Kč 50
• vydání občanského průkazu občanu staršímu
. 15 let, který nemá trvalý pobyt na území ČR ..................................... Kč 100
• vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji
za průkaz poškozený, zničený, ztracený, odcizený nebo
za průkaz obsahující neoprávněně provedené zápisy ............................... Kč 100
• převzetí občanského průkazu na jiném úřadu, než na
kterém byla podána žádost o jeho vydání........................................Kč 100
• vydání občanského průkazu z důvodu zápisu titulu
nebo vědecké hodnosti anebo jeho vydání
z jiného osobního důvodu v době delší než půl roku
před uplynutím platnosti dosavadního občanského průkazu..........................Kč 200
• odblokování elektronické autentizace
občanského průkazu ............................................................. Kč 100
Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Občanský průkaz se strojově čitelnými údaji(s čipem nebo bez čipu) se vyhotoví do 30 dnů ode dne podání žádosti obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností.

Občanský průkaz bez strojově čitelných údajů vydá obecní úřad obce s rozšířenou působností do 15 dnů ode dne podání žádosti.
Podle kterého právního předpisu se postupuje
Zákon č.328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů (v textu dále jen „zákon o občanských průkazech“)

Vyhláška č. 400/2011 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech, ve znění vyhlášky č. 321/2015 Sb.

Doplňující zákony a předpisy:
zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích,
zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, všechny uvedené zákony ve znění pozdějších předpisů.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností
Občan, který nesplnil povinnost nebo porušil zákaz stanovený zákonem o občanských průkazech, se dopouští přestupku podle § 16a zákona o občanských průkazech.
Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) poruší povinnost mít občanský průkaz,
b) poruší povinnost chránit občanský průkaz před ztrátou, odcizením, poškozením, zničením nebo zneužitím,
c) nepožádá o vydání nového občanského průkazu ve lhůtě do 15 pracovních dnů:
1. po dni, ve kterém došlo ke skončení platnosti občanského průkazu (např. uplynutím doby platnosti nebo ohlášením ztráty, odcizení, zničení nebo poškození občanského průkazu),
2. po obdržení oddacího listu nebo dokladu o partnerství ,
3. po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o rozvodu manželství nebo po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zrušení partnerství,
4. po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o neexistenci manželství nebo po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o tom, že partnerství nevzniklo,
5. po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení manželství za neplatné, nebo po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o tom, že partnerství je neplatné,
6. po obdržení úmrtního listu manžela nebo partnera,
7. po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení manžela nebo partnera za mrtvého,
8. po nabytí právní moci rozhodnutí, kterým bylo změněno jméno, popřípadě jména, příjmení, nebo bylo přiděleno nové rodné číslo,
9. po dni, kdy ohlásil změnu místa trvalého pobytu nebo kdy nabylo právní moci rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu,
d) ani po opakované výzvě nepřevezme osobně občanský průkaz,
e) neprodleně neohlásí poškození, zničení, ztrátu, odcizení nebo zneužití občanského průkazu,
f) poruší zákaz provádět zápisy, změny nebo opravy v občanském průkazu, v potvrzení o občanském průkazu, v potvrzení o změně místa trvalého pobytu nebo v potvrzení o změně údajů zapisovaných do občanského průkazu,
g) ani po opakované výzvě se nedostaví k provedení úkonů souvisejících s vydáním občanského průkazu nebo tyto úkony neprovede,
h) v zákonem stanovené lhůtě nesplní povinnost provést výměnu svého občanského průkazu bez strojově čitelných údajů,
i) úmyslně zničí, poškodí, odcizí nebo zneužije občanský průkaz nebo potvrzení o občanském průkazu,
j) požaduje nebo přijme občanský průkaz jako zástavu nebo odebere občanský průkaz při vstupu do objektu nebo na pozemek,
k) pořídí kopii občanského průkazu a neprokáže souhlas občana,
l) nepožádá o vydání prvního občanského průkazu do 30 dnů ode dne, kdy dosáhla věku 15 let,
m) neoprávněně požádá o vydání občanského průkazu pro jinou osobu,
n) prokazuje údaje občanským průkazem, jehož ztrátu, odcizení nebo zničení ohlásil,
o) neoprávněně pozmění, předá, zveřejní, zablokuje, zlikviduje nebo jinak neoprávněně zpracovává strojově čitelné údaje vedené v občanském průkazu, nebo
p) neoprávněně zapíše, předá, zveřejní, zablokuje, zlikviduje nebo jinak
neoprávněně zpracovává údaje vedené v kontaktním elektronickém čipu.
Za přestupek podle písm. a) a n) lze uložit pokutu do 15 000 Kč, za přestupek podle odstavce 1 písm. b) až m) lze uložit pokutu do 10 000 Kč a za přestupek podle odstavce 1 písm. o) a p) lze uložit pokutu do 100 000 Kč.
Pokud občan nemá v občanském průkazu zapsán údaj o rodinném stavu nebo registrovaném partnerství, nemá povinnost požádat o vydání nového občanského průkazu při změně tohoto údaje a nedopouští se tedy přestupku podle písmena c), body 2 až 7.
Kdy byla situace aktualizována
13:00 18.01.16
Dodatky k životní situaci
Pokud občan sdělí, že si nepřeje zapsání údaje o rodinném stavu nebo partnerství, tento údaj se do občanského průkazu nezapíše.

Do občanského průkazu nelze zapsat manžela, partnera ani děti.

Při převzetí občanského průkazu si občan musí zvolit bezpečnostní osobní kód, který je kombinací nejméně 4 a maximálně 10 číslic a slouží k autentizaci při elektronické identifikaci držitele občanského průkazu průkazu při komunikaci s informačními systémy veřejné správy.

Pro přednostní odbavení se mohou občané objednat na přepážku občanských průkazů prostřednictvím rezervačního systému na internetových stránkách www.meu-nbk.cz, odkaz: https://webcall.kadlecelektro.cz/webcallv3/obj/index.php?id=25
Občany, kteří nemají přístup k internetu, objedná do rezervačního systému pracovnice odboru správních činností, tel. 325 501 524.

zpět na přehled všech situací