Základní informace k volbám do Evropského parlamentu

Rozhodnutím prezidenta republiky publikovaném ve Sbírce zákonů dne 17.01.2019 pod č. 9/2019 Sb. byly vyhlášeny volby do Evropského parlamentu.
Dny stanovené pro konání voleb v České republice:

  • pátek 24. května 2019 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a
  • sobota 25. května 2019 od 8:00 hodin do 14:00 hodin.
Výsledky hlasování v Nymburce ZDE
Mapa a přehled volebních okrsků – Nymburk ZDE
Právní předpisy na úseku voleb

  • Zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“);
  • Vyhláška č. 409/2003 Sb., k provedení zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Občan jiného členského státu EU
Má právo volit, splní-li podmínky dle § 5 zákona a je u obecního úřadu v místě svého pobytu zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu.
Občan jiného členského státu EU je do tohoto seznamu zapsán na základě žádosti, kterou je nutné podat osobně.
Jestliže o zápis do seznamu požádal již při minulých volbách do Evropského parlamentu a od té doby nepožádal o vyškrtnutí z tohoto seznamu, zůstává zde zapsán i pro tyto volby. Nemusí tedy nic činit.
Pokud občan jiného členského státu volil ve volbách do zastupitelstev obcí, je veden v dodatku stálého seznamu voličů pro účely voleb do zastupitelstev obcí. Tento občan, chce-li volit ve volbách do Evropského parlamentu, požádá u obecního úřadu v místě svého pobytu o přenesení svých údajů z tohoto dodatku do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu.
Žádost je třeba podat nejpozději 40 dnů přede dnem voleb, tj. nejpozději 14. dubna 2019 do 16.00 hodin.
V neděli 14. dubna 2019 od 08:00–16:00 hodin bude zajišťovat službu pro příjem žádostí Odbor správních činností Městského úřadu Nymburk v budově U Staré sladovny 390.
Vzor žádosti o zápis/přenesení údajů do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu ZDE
Občan ČR, který po 14. dubnu 2019 změnil místo trvalého pobytu
Volič, který po 14. dubnu 2019 změní adresu místa trvalého pobytu na území jiné obce v České republice, bude vyškrtnut ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu vedeného obecním úřadem v místě předchozího trvalého pobytu.
Aby mohl tento volič hlasovat, musí požádat obecní úřad v místě předchozího trvalého pobytu o vydání potvrzení o vyškrtnutí ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu. Toto potvrzení předloží buď obecnímu úřadu v místě nového trvalého pobytu nejpozději do 16:00 hodin dne 22. května 2019 nebo ve dnech voleb okrskové volební komisi v příslušné volební místnosti v místě nového trvalého pobytu.
Tento postup se netýká voličů, kteří změní místo trvalého pobytu pouze v rámci téže obce.
Voličský průkaz
Volič, který nemůže nebo nehodlá volit ve svém volebním okrsku, může požádat obecní úřad v místě svého trvalého pobytu o vydání voličského průkazu. Občan ČR, který se trvale zdržuje v zahraničí a je zde zapsán do zvláštního seznamu voličů, žádá o vydání voličského průkazu zastupitelský úřad podle místa svého pobytu. Občan ČR, který nemá trvalý pobyt na území ČR, není veden v žádném seznamu voličů. Proto musí písemně požádat o zápis do zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem České republiky v zahraničí. Žádost musí být doručena nebo předána zastupitelskému úřadu nejpozději 40 dnů přede dnem voleb, tj. nejpozději 14. dubna 2019. Na základě tohoto zápisu pak může požádat zastupitelský úřad o vydání voličského průkazu.
S voličským průkazem může volič hlasovat v jakémkoliv volebním okrsku na území ČR.

O voličský průkaz lze požádat ode dne vyhlášení voleb:

  • osobně nejpozději 22. května 2019 do 16:00 hodin nebo
  • písemně tak, aby byla žádost doručena obecnímu úřadu (příp. zastupitelskému úřadu ČR) nejpozději 17. května 2019 v 16:00 hodin. Písemná žádost musí být opatřena úředně ověřeným podpisem voliče nebo zaslána v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky (ne e-mailem).

Obecní úřad (příp. zastupitelský úřad ČR) předá voliči voličský průkaz nejdříve 9. května 2019, a to buď voliči osobně, nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle.

Voličský průkaz volič odevzdá před hlasováním ve volební místnosti.

Vzor žádosti o vydání voličského průkazu ZDE
Vzor plné moci k vyzvednutí voličského průkazu ZDE
Hlasování pro české kandidáty probíhá pouze ve volebních místnostech na území ČR (není možné hlasovat na zastupitelských úřadech ČR).
Občan ČR, který chce volit kandidáty uvedené na kandidátních listinách zaregistrovaných v tom členském státě Evropské unie, na jehož území se občan ČR v době voleb do Evropského parlamentu nachází, může hlasovat na území tohoto jiného členského státu Evropské unie. Volby do Evropského parlamentu budou probíhat v rozmezí od 23. do 26. května 2019. Den/dny konání voleb do Evropského parlamentu v jiném členském státě Evropské unie se mohou lišit ode dnů, na které je stanoveno konání voleb na území České republiky.
V případě, že chce občan ČR hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu na území jiného členského státu Evropské unie, musí splnit podmínky pro výkon volebního práva stanovené právním předpisem příslušného členského státu Evropské unie.
Prokázání totožnosti a státního občanství
Volič bude po příchodu do volební místnosti vyzván okrskovou volební komisí k prokázání své totožnosti a státního občanství.
Občan ČR se prokazuje platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem ČR anebo cestovním průkazem nebo platným občanským průkazem.
Občan jiného členského státu EU tak učiní například průkazem o povolení k trvalému pobytu, cestovním pasem, občanským průkazem nebo potvrzením o přechodném pobytu spolu s občanským průkazem.
Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství, nebude mu hlasování umožněno.
Pokud volič hlasuje na voličský průkaz, je povinen ho odevzdat okrskové volební komisi.
Přenosná hlasovací schránka
Nemůže-li se volič ze závažných, zejm. zdravotních důvodů dostavit do volební místnosti, bude mu umožněno hlasovat do přenosné volební schránky, se kterou se na jeho žádost dostaví zástupci příslušné okrskové volební komise. Příslušná je okrsková volební komise podle místa trvalého pobytu voliče, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla tato komise zřízena. Není tedy možné, aby např. okrsková volební komise zřízená pro volební okrsek č. 1 navštívila voliče, který do jejího územního obvodu spadá svým trvalým pobytem, avšak žádá o hlasování v územním obvodu jiného volebního okrsku (např. je zde na návštěvě nebo v péči příbuzných). V takovém případě by mu bylo hlasování umožněno pouze na voličský průkaz.
O hlasování do přenosné schránky lze požádat na Odboru správních činností Městského úřadu Nymburk telefonicky na číslech 325 501 521, 325 501 511, 725 948 478 nebo 325 501 101, případně zasláním e-mailu na adresu: mail@meu-nbk.cz, nebo ve dnech voleb u příslušné okrskové volební komise.
Telefonní spojení do všech volebních místností v územním obvodu MěÚ Nymburk ZDE