Bobnice

Územní studie - lokalita Z 02.1 - návrh

Uzemní studie - text [18437 kB | pdf]

Urbanistický návrh [415 kB | pdf]

Dopravní infrastruktura [386 kB | pdf]

Technická infrastruktura [424 kB | pdf]

Koordinační situace/limity [450 kB | pdf]

Historie vývoje osídlení [1789 kB | jpg]

Fotodokumentace [5783 kB | jpg]

Územní plán obce

Změna č. 02 územního plánu obce Bobnice [91 kB | pdf]

Odůvodnění návrhu změny č.02 ÚPO Bobnice [1494 kB | pdf]


Hlavní výkres [850 kB | pdf]

Hlavní výkres - návrh v yužití území sídel [1129 kB | pdf]

Technická infrastruktura, doprava, úses [853 kB | pdf]

zásobování vodou - Bobnice, Kovansko [867 kB | pdf]

Odkanalizování [906 kB | pdf]

Zásobování plynem [899 kB | pdf]

Elektrorozvody, telekomunikace [877 kB | pdf]

Půdní fond, úses [1057 kB | pdf]

Veřejně prospěšné stavby [899 kB | pdf]